Zarządzenie Nr 22/2017
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 29 marca 2017 r.

w sprawie umorzenia należności pieniężnej za pobór wody i odprowadzanie ścieków wraz z odsetkami

Na podstawie § 8 w związku z § 5 ust. 1 pkt 5 i § 6 ust. 2 uchwały Rady gminy w Starym Dzikowie Nr 125/XX/2012 r. z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umorzenia, odraczania spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Stary Dzików oraz jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania podmiotów uprawnionych do udzielenia tych ulg. (Dz. U. Wojew. Podkarpackiego poz. 1716 z dnia 14.08.2012 r.)

zarządzam co następuje:

§ 1.

1. Po rozpatrzeniu wniosku ....................................* zam. ...................................* o umorzenie należności za pobór wody i odprowadzanie ścieków wraz z odsetkami z budynku mieszkalnego ..................................* - ................................*, umarzam:
- należności za wodę w wysokości - 99,51 zł.
- należności za ścieki - 132,04 zł.
- odsetki za wodę - 38,02 zł.
- odsetki za ścieki - 50,56 zł
2. Uzasadnienie stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie podlega doręczeniu ...............................................*.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 22/2017
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 29 marca 2017 r.

UZASADNIENIE

W dniu 16 lutego 2017 r. do Wójta Gminy Stary Dzików wpłynęło podanie ..............................* zam. .................................* w sprawie umorzenia należności za pobór wody i odprowadzanie ścieków wraz z odsetkami z budynku mieszkalnego, który odziedziczył w ramach spadku po śmierci ..............................*.
W celu zebrania informacji potwierdzających przedstawioną sytuację materialną przez wnioskodawcę tut. Urząd w dniu 02.03.2017 r. wystąpił do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Dzikowie o udostępnienie danych osobowych w powyższym zakresie.
Otrzymana informacja z GOPS potwierdza trudną sytuację finansową i zdrowotną rodziny spowodowaną chorobami poszczególnych członków rodziny.
Uwzględniając powyższe fakty zachodzą przesłanki do umorzenia należności za pobór wody i odprowadzenie ścieków wraz z odsetkami na kwotę 320,13 zł.

 

* (na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997r. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.) pominięto imiona i nazwiska oraz adresy zamieszkania i poboru wody i odprowadzania ścieków)

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 22/2017 z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie umorzenia należności pieniężnej za pobór wody i odprowadzanie ścieków wraz z odsetkami
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:10.05.2017 11:37
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:10.05.2017 11:50