Zarządzenie Nr 23/2017
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 29 marca 2017 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej

Działając na podst. art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) i § 10 pkt 1 Uchwały budżetowej Gminy Stary Dzików na 2017 rok Nr 128/XXXV/2016 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 28 grudnia 2016r.

Wójt Gminy w Starym Dzikowie
zarządza co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami na łączną kwotę 31.150 zł, w tym:
a) w dziale 801 "Oświata i wychowanie" na kwotę 31.150 zł
2. Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków określa załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 23/2017
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 29 marca 2017 r.
Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Zwiększenia w zł Zmniejszenia w zł
1. 801 Oświata i wychowanie 31.150 31.150
  80101 Szkoły podstawowe 30.500 30.500
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0 30.500
  4260 Zakup energii 30.000 0
  4300 Zakup usług pozostałych 500 0
  80146 Dokształacanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 650 650
  4300 Zakup usług pozostałych 0 650
  4410 Podróże krajowe służbowe 650 0

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 23/2017 z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:10.05.2017 11:51
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:10.05.2017 12:01