Uchwała Nr 164/XXII/2005 z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów

Uchwała Nr 164/XXII/2005
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 16 lutego 2005 r.

w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej
o charakterze socjalnym dla uczniów

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.1) oraz art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572, zm. Nr 273 poz. 2703 i Nr 281 poz. 2781)

Rada Gminy w Starym Dzikowie
u c h w a l a :

Regulamin
udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów

Rozdział I
POSTANOWIENIA WSTĘPNE

§ 1

1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
    1)
ustawie należy rozumieć przez to ustawę z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 roku Nr 256 poz. 256 ost. zm. Dz. U. z 2004 roku Nr 281 poz. 2781),
    2)
szkole – należy rozumieć przez to szkoły publiczne i niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dorosłych oraz szkoły niepubliczne nieposiadające uprawnień szkół publicznych,
    3)
kolegiach – należy rozumieć przez to publiczne kolegia nauczycielskie, nauczycielskie kolegia języków obcych i kolegia pracowników służb społecznych,
    4)
ośrodkach – należy rozumieć przez to publiczne i niepubliczne ośrodki umożliwiające dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7 ustawy, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację obowiązku szkolnego lub nauki,
    5)
uczniu – należy rozumieć przez to także słuchaczy kolegiów i wychowanków ośrodków zamieszkałych na terenie gminy Stary Dzików,
    6)
dyrektorze – należy rozumieć przez to dyrektora szkoły a także dyrektora kolegium i ośrodka, do którego uczęszcza uczeń,
    7)
podmiocie uprawnionym do składania wniosków o przyznanie pomocy materialnej – należy rozumieć przez to odpowiednio rodziców ucznia, pełnoletniego ucznia lub dyrektora,
    8)
maksymalnym miesięcznym stypendium szkolnym – należy rozumieć przez to 200 % kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228 poz. 2255 z późn. zm.),
    9)
minimalnym miesięcznym stypendium szkolnym – należy rozumieć przez to 80 % kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228 poz. 2255 z późn. zm.),
    10)
dochodzie uprawniającym do przyznania stypendium szkolnego - należy rozumieć przez to kwotę, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 poz. 593 ze zm.),
    11)
innych okolicznościach – należy rozumieć przez to występujące w rodzinie bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, niepełność rodziny,
    12)
wnioskodawcy – należy rozumieć przez to podmiot uprawniony do składania wniosku o przyznanie pomocy materialnej, który złożył wniosek,
    13)
zdarzeniu losowym – należy rozumieć przez to nagłe wystapienie innych okoliczności lub klęski żywiołowej,
    14)
pełna kwota zasiłku losowego – należy rozumieć przez to pięciokrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228 poz. 2255 z późn. zm.),
    15)
stypendyście – należy rozumieć przez to ucznia, któremu przyznano stypendium szkolne lub zasiłek szkolny.

Rozdział II
SPOSÓB USTALANIA WYSOKOŚCI STYPENDIUM SZKOLNEGO W ZALEŻNOŚCI OD SYTUACJI MATERIALNEJ UCZNIÓW I ICH RODZIN ORAZ INNYCH OKOLICZNOŚCI

§ 2

1. Wysokość stypendium szkolnego ustala się w następujący sposób:

Dochód na osobę w rodzinie
(jako % dochodu uprawniającego do przyznania stypendium szkolnego)

Miesięczna wysokość stypendium szkolnego
(jako % maksymalnego miesięcznego stypendium szkolnego)

0 – 30

80

powyżej 30 – 65

60

powyżej 65 – 100

40

2. Jeżeli w rodzinie występuje jedna lub kilka innych okoliczności, miesięczną wysokość stypendium podwyższa się o 18 zł.
3.
W przypadku, kiedy uczeń pobiera inne stypendia o charakterze socjalnym ze środków publicznych wysokość przyznanego stypendium szkolnego stanowi różnicę pomiędzy miesięczną wysokością wynikającą z tabeli, a sumą miesięcznych wysokości innych pobieranych stypendiów o charakterze socjalnym.

Rozdział III
FORMY W JAKICH UDZIELA SIĘ STYPENDIUM SZKOLNE W ZALEŻNOŚCI OD POTRZEB UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY

§ 3

Stypendium szkolne przyznawane jest w formie lub w formach pożądanych przez wnioskodawcę, po uwzględnieniu opinii dyrektora, o której mowa w art. 90n ust. 2 pkt 1 ustawy.

§ 4

Stypendium szkolne przyznane w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, może dotyczyć zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, w tym wyrównawczych o charakterze informatycznym, technicznym, przedmiotowym, artystycznym, sportowym lub turystyczno-krajoznawczym organizowanych przez szkoły i placówki oświatowe oraz inne placówki, które prowadzą statutową działalność w tym zakresie.

§ 5

Stypendium szkolne przyznane w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym może dotyczyć w szczególności zakupu podręczników, stroju sportowego oraz innych przedmiotów ściśle związanych z procesem edukacyjnym w szkole do której uczęszcza uczeń.

§ 6

1. Stypendium szkolne przyznane w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania może dotyczyć kosztów zakwaterowania w internacie, bursie lub stancji, kosztów zakupu posiłków, kosztów dojazdów do szkół środkami komunikacji zbiorowej.
2.
W przypadku pobierania do zasiłku rodzinnego dodatku, o którym mowa w art. 8 pkt 7 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych – refundacji podlega różnica pomiędzy tym dodatkiem a udokumentowanymi poniesionymi kosztami.2

§ 7

Stypendium szkolne w formie świadczenia pieniężnego może być przyznane wyłącznie w sytuacji, kiedy przyznanie stypendium szkolnego w formach określonych w §§ 4 - 6 nie jest możliwe lub nie jest celowe.

§ 8

Stypendium szkolne może być udzielone w jednej lub kilku formach równocześnie.

Rozdział IV
TRYB I SPOSÓB UDZIELANIA STYPENDIUM SZKOLNEGO

§ 9

1. Stypendium szkolne przyznaje się na wniosek złożony przez:
    a)
rodziców ucznia
    b)
pełnoletniego ucznia
    c)
dyrektora
   
lub z urzędu.

2. 1) Jeżeli wnioskodawcami są rodzice ucznia lub pełnoletni uczeń – do wniosku dołącza się opinię dyrektora szkoły.
    2)
Jeżeli stypendium przyznawane jest z urzędu – o opinię do dyrektora występuje wójt.
    3)
Opinia, o której mowa w pkt 1 i 2 dotyczy w szczególności formy przyznania stypendium.
3.
Wniosek, o którym mowa w ust. 1 składa się w Urzędzie Gminy w Starym Dzikowie w terminie do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów – do dnia 15 października danego roku szkolnego.
4.
Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do uchwały.
5. W uzasadnionych przypadkach wniosek może być złożony po upływie terminu, o którym mowa w ust. 3.

§ 10

1. Stypendium szkolne przyznaje wójt, w formie decyzji administracyjnej.
2.
W decyzji administracyjnej określa się wysokość stypendium szkolnego (miesięcznie oraz za cały rok szkolny), jego formy oraz okres, na który stypendium jest przyznane, a także pouczenie o obowiązku poinformowania wójta (burmistrza, prezydenta miasta) o ustaniu przyczyn stanowiących podstawę przyznania stypendium szkolnego.
3.
Wójt może upoważnić imiennie pracownika gminnej jednostki organizacyjnej do przyznawania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym. Upoważniony pracownik nie może być zatrudniony w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.

§ 11

Stypendium szkolne przyznaje się na okres od września do czerwca w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów na okres od października do czerwca w danym roku szkolnym.

§ 12

1. Stypendium szkolne przyznane w formach, o których mowa w Rozdziale III §§ 4-6 regulaminu udziela się poprzez refundację poniesionych kosztów.
2.
Refundacji dokonuje się w 3 ratach kwartalnych lub jednorazowo na podstawie przedłożonych faktur VAT, rachunków lub innych dowodów poniesienia kosztów wystawianych na wnioskodawcę.
3. Refundacja może być dokonana w sposób uzgodniony z wnioskodawcą gotówką w kasie, przelewem na wskazane konto bankowe lub przekazem pocztowym .
4.
1) Refundacja kosztów wyszczególnionych w dokumentach o których mowa w ust. 2 zostanie dokonana, jeżeli spełniają one następujące warunki:
        a)
dotyczą okresu na jaki przyznane jest stypendium,
        b)
są zgodne z formami określonymi w decyzji o której mowa w § 10 ust. 1,
        c)
ceny przyjęte w dokumentach o których mowa w ust. 2 są racjonalne.
   
2) W przypadku gdy stypendium szkolne przyznane jest w formie o której mowa w § 5 – refundacji podlegają także faktury i rachunki wystawione w okresie wakacyjnym.
5. Refundacji, o której mowa w ust. 1 dokonuje się do wysokości stypendium szkolnego określonego w decyzji o której mowa w § 10 ust. 1

§ 13

Stypendium szkolne przyznane w formie świadczenia pieniężnego wypłaca się w dwóch transzach, pierwsza – do końca kwietnia, za okres od stycznia do czerwca, a druga – do końca października, za okres od września do grudnia w sposób uzgodniony z wnioskodawcą poprzez wypłatę w kasie, przelew bankowy lub pocztowy.

§ 14

1. Stypendium szkolne wstrzymuje się lub cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.
2.
Rodzice ucznia, pełnoletni uczeń lub dyrektor są obowiązani niezwłocznie powiadomić wójta o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.

Rozdział V
TRYB I SPOSÓB UDZIELANIA ZASIŁKU SZKOLNEGO W ZALEŻNOŚCI OD ZDARZENIA LOSOWEGO

§ 15

1. Zasiłek szkolny przyznaje się na wniosek złożony przez uprawnionych do składania wniosków w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego powodującego trudną sytuację materialną.
2.
Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do regulaminu, z tym, że w przypadku ubiegania się o zasiłek szkolny nie należy załączać do niego zaświadczeń o wysokości dochodów, ani zaświadczeń o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej.

§ 16

1. Zasiłek szkolny przyznaje wójt w formie decyzji administracyjnej.
2.
W decyzji administracyjnej określa się wysokość zasiłku szkolnego i jego formy.

§ 17

1. Zasiłek szkolny może być przyznany w zależności od sytuacji losowej w pełnej lub częściowej kwocie.
2.
Zasiłek szkolny w częściowej kwocie stanowi od 40 do 80 % zasiłku szkolnego w pełnej wysokości.
3.
Zasiłek szkolny może być przyznany raz lub kilka razy w roku niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

§ 18

1. Zasiłek szkolny przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej, wypłaca się jednorazowo do końca kwietnia, jeżeli decyzja, o której mowa w § 16 ust. 1 regulaminu wydana została do tego dnia lub do końca października, jeżeli decyzja, o której mowa w § 16 ust. 1 wydana została do tego dnia.
2.
Zasiłek szkolny realizuje się poprzez refundację poniesionych kosztów.
3.
Warunkiem realizacji zasiłku szkolnego, jest przedłożenie w terminach o których mowa w ust. 1 faktur VAT, rachunków lub innych dokumentów potwierdzających dokonanie wydatku, wystawionych na wnioskodawcę.
4.
Zapisy Rozdziału IV § 12 ust. 3 - 4 stosuje się odpowiednio.
5.
Refundacji dokonuje się do wysokości zasiłku szkolnego określonego w decyzji administracyjnej o której mowa w § 16 ust. 1.

Rozdział VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 19

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 20

1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2005 r.
2.
Uchwała podlega podaniu do wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w szkołach na terenie Gminy oraz opublikowaniu w BIP.1
Zmiany tekstu jedn. zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1750.
2 Dotyczy wyłącznie uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 164/XXII/2005 z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:03.08.2005 09:56

Rejestr zmian dokumentu

pokaż