Zarządzenie Nr 25/2017
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 5 kwietnia 2017 r.

w sprawie umorzenia odsetek za zwłokę z tytułu poboru wody i odprowadzania ścieków

Na podstawie § 8 w związku z § 5 ust. 1 pkt 5 i § 6 ust. 2 uchwały Rady Gminy w Starym Dzikowie Nr 125/XX/2012 r. z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umorzenia, odraczania spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Stary Dzików oraz jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania podmiotów uprawnionych do udzielenia tych ulg. (Dz. U. Wojew. Podkarpackiego poz. 1716 z dnia 14.08.2012 r.)

zarządzam co następuje:

§ 1.

1. Po rozpatrzeniu wniosku ................................* zam. .............................* o umorzenie odsetek za zwłokę z tytułu poboru wody i odprowadzania ścieków z budynku mieszkalnego ................................*, umarzam:
- odsetki za wodę - 360,29 zł
- odsetki za ścieki - 332,60 zł
2. Uzasadnienie stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie podlega doręczeniu .........................................*.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 25/2017
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 5 kwietnia 2017 r.

UZASADNIENIE

W dniu 23 marca 2017 r. do Wójta Gminy Stary Dzików wpłynęło podanie ......................................* zam. ......................................* w sprawie umorzenia odsetek za zwłokę z tytułu poboru wody i odprowadzania ścieków.
W celu zebrania informacji potwierdzających przedstawioną sytuację rodzinną przez wnioskodawczynię tut. Urząd w dniu 31.03.2017 r. wystąpił do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Dzikowie o udostępnienie danych osobowych w powyższym zakresie.
Otrzymana informacja z GOPS potwierdza trudną sytuację finansową spowodowaną tym, że Pani Lucyna jest po rozwodzie, dzieci bez stałych dochodów i aby utrzymać rodzinę wyjeżdża za granicę w celach zarobkowych.
Mimo trudności finansowych ................................* zapłaciła należności główne z tytułu poboru wody i odprowadzania ścieków i zwróciła się do tut. organu o umorzenie odsetek za zwłokę.
Uwzględniając powyższe fakty zachodzą przesłanki do umorzenia odsetek za zwłokę z tytułu poboru wody i odprowadzenia ścieków na łączną kwotę 692,89 zł.


* (na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997r. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.) pominięto imię i nazwisko oraz adres zamieszkania i poboru wody i odprowadzania ścieków)

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 25/2017 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie umorzenia odsetek za zwłokę z tytułu poboru wody i odprowadzania ścieków
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:10.05.2017 14:48
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:10.05.2017 14:48