Zarządzenie Nr 27/2017
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 5 kwietnia 2017 r.

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stary Dzików

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 229 ust. 1 oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)

Wójt Gminy Stary Dzików
zarządza co następuje:

§ 1

W związku z podjęciem przez Radę Gminy Stary Dzików Uchwał Nr 142/XXXVIII/2017 z dnia 22 lutego 2017r. i Nr 148/XXXIX/2017 z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2017 rok oraz na podstawie Zarządzeń Wójta Gminy w Starym Dzikowie w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok:
- Nr 4/2017 z dnia 13 stycznia 2017r.
- Nr 5/2017 z dnia 16 stycznia 2017r.
- Nr 6/2017 z dnia 16 stycznia 2017r.
- Nr 9/2017 z dnia 6 lutego 2017r.
- Nr 15/2017 z dnia 28 lutego 2017r.
- Nr 16/2017 z dnia 2 marca 2017r.
- Nr 18/2017 z dnia 20 marca 2017r.
- Nr 21/2017 z dnia 29 marca 2017r.
- Nr 23/2017 z dnia 29 marca 2017r.
dokonuje się następujących zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stary
Dzików oraz w prognozie kwoty długu na lata 2017 - 2023, określonej w załączniku Nr 1 do uchwały Nr 129/XXXV/2016 z dnia 28 grudnia 2016r. Rady Gminy w Starym Dzikowie w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stary Dzików na 2017 rok zmienionej Uchwałą Nr 137/XXXVI/2017 Rady Gminy Stary Dzików z dnia 25 stycznia 2017r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stary Dzików:
1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 463.325 zł;
2) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 684.825 zł;
3) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 31.700 zł;
4) zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 253.200 zł;
5) zwiększa się przychody budżetu w postaci wolnych środków o kwotę 253.200 zł.

§ 2

Określa się wieloletnią prognozę finansową Gminy Stary Dzików wraz z prognozą kwoty długu na lata 2017-2023, w brzmieniu jak załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Objaśnienia zmian wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017-2023 Gminy Stary Dzików określa załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Uchyla się Zarządzenie Nr 20/2017 Wójta Gminy Stary Dzików z dnia 29 marca 2017r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stary Dzików.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 27/2017 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stary Dzików
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:10.05.2017 15:12
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:10.05.2017 15:22