Zarządzenie Nr 30/2017
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 24 kwietnia 2017 r.

w sprawie zmian bndżetu gminy na 2017 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne oraz rozdysponowaniem rezerwy ogólnej na wydatki bieżące

Działając na podst. art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) i § 10 pkt 1 Uchwały budżetowej Gminy Stary Dzików na 2017 rok Nr 128/XXXV/2016 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 28 grudnia 2016r.

Wójt Gminy w Starym Dzikowie
zarządza co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu na 2017 rok o kwotę 9.737 zł, w tym z następujących źródeł:
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na:
- wypłatę jednorazowego świadczenia, o którym mowa w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" oraz pokrycie kosztów obsługi zadania - 4.120 zł
- organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi - 2.670 zł
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na:
- zasiłki stałe - 2.947 zł
2. Szczegółowe kwoty dochodów określa załącznik Nr 1.

§ 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu na 2017 rok o kwotę 9.737 zł, w tym na:
- wypłatę jednorazowego świadczenia, o którym mowa w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" oraz pokrycie kosztów obsługi zadania - 4.120 zł
- wypłatę wynagrodzenia dla nauczyciela realizującego zadania z zakresu specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi - 2.670 zł
- wypłatę zasiłków stałych - 2.947 zł
2. Szczegółowe kwoty wydatków określa załącznik Nr 2.

§ 3

1. Z kwoty dochodów i wydatków wprowadzonych niniejszym zarządzeniem wyodrębnia się:
a) zwiększenie dochodów i wydatków przeznaczonych na sfinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych związanych z realizacją tych zadań w wysokości 6.790 zł, z tego na:
- wypłatę jednorazowego świadczenia, o którym mowa w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" oraz pokrycie kosztów obsługi zadania - 4.120 zł
- organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi - 2.670 zł
2. Szczegółowe kwoty wyodrębnionych wydatków na finansowanie zadań zleconych gminie oraz dotacje celowe związane z realizacją tych zadań określa załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

1. Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami na kwotę 2.964,15 zł, w tym:
a) w dziale "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" na kwotę 1.185,66 zł
b) w dziale "Oświata i wychowanie" na kwotę 1.778,49 zł
2. Przeznacza się rezerwę ogólną w wysokości 15.000 zł na:
- zakup materiałów i wyposażenia dla Urzędu Gminy w Starym Dzikowie - 15.000 zł
4. Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków określa załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 30/2017
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 24 kwietnia 2017 r.
Zestawienie dochodów w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej
DOTACJE - ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 852 Pomoc społeczna 5.617
  85216 Zasiłki stałe 2.947
  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 2.947
  85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 2.670
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2.670
2. 855 Rodzina 4.120
  85595 Pozostała działalność 4.120
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 4.120
    Razem zwiększenia 9.737

 

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 30/2017
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 24 kwietnia 2017 r.
Wydatki w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej
WYDATKI - ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 852 Pomoc społeczna 5.617
  85216 Zasiłki stałe 2.947
  3110 Świadczenia społeczne 2.947
  85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 2.670
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2.670
2. 855 Rodzina 4.120
  85595 Pozostała działalność 4.120
  3110 Świadczenia społeczne 4.000
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 120
    Razem zwiększenia 9.737

 

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 30/2017
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 24 kwietnia 2017 r.
Wyodrębnione wydatki na finansowanie zadań zleconych oraz dotacje związane z realizacją tych zadań
WYDATKI - ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 852 Pomoc społeczna 2.670
  85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 2.670
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2.670
2. 855 Rodzina 4.120
  85595 Pozostała działalność 4.120
  3110 Świadczenia społeczne 4.000
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 120
    Razem zwiększenia 6.790
DOTACJE - ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 852 Pomoc społeczna 2.670
  85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 2.670
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2.670
2. 855 Rodzina 4.120
  85595 Pozostała działalność 4.120
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 4.120
    Razem zwiększenia 6.790

 

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 30/2017
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 24 kwietnia 2017 r.
Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Zwiększenia w zł Zmniejszenia w zł
1. 750 Administracja publiczna 15.000  
  75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 15.000  
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15.000  
2. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1.185,66 1.185,66
  75412 Ochotnicze straże pożarne 1.185,66 1.185,66
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia   1.185,66
  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.185,66  
3. 758 Różne rozliczenia   15.000
  75818 Rezerwy ogólne i celowe   15.000
  4810 Rezerwy   15.000
4. 801 Oświata i wychowanie 1.778,49 1.778,49
  80113 Dowożenie uczniów do szkół 1.778,49 1.778,49
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.778,49  
  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   1.778,49
    Razem 17.964,15 17.964,15

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 30/2017 z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian bndżetu gminy na 2017 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne oraz rozdysponowaniem rezerwy ogólnej na wydatki bieżące
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:11.05.2017 09:21
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:13.07.2017 13:27