Zarządzenie Nr 32/2017
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 26 kwietnia 2017 r.

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stary Dzików

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 229 ust. 1 oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)

Wójt Gminy Stary Dzików
zarządza co następuje:

§ 1

W związku z podjęciem przez Radę Gminy Stary Dzików Uchwały Nr 153/XL/2017 z dnia 26 kwietnia 2017r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2017 rok oraz na podstawie Zarządzeń Wójta Gminy w Starym Dzikowie w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok:
- Nr 24/2017 z dnia 4 kwietnia 2017r.
- Nr 28/2017 z dnia 14 kwietnia 2017r.
- Nr 30/2017 z dnia 24 kwietnia 2017r.
dokonuje się następujących zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stary Dzików oraz w prognozie kwoty długu na lata 2017-2023, określonej w załączniku Nr 1 do uchwały Nr 129/XXXV/2016 z dnia 28 grudnia 2016r. Rady Gminy w Starym Dzikowie w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stary Dzików na 2017 rok zmienionej Uchwałą Nr 137/XXXVI/2017 Rady Gminy Stary Dzików z dnia 25 stycznia 2017r. oraz Zarządzeniem Nr 27/2017 Wójta Gminy Stary Dzików z dnia 5 kwietnia 2017r.:
1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 377.866,22 zł;
2) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 352.866,22 zł;
3) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 47.980,00 zł;
4) zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 62.980,00 zł;
5) zwiększa się przychody budżetu w postaci wolnych środków o kwotę 62.980,00 zł.

§ 2

Określa się wieloletnią prognozę finansową Gminy Stary Dzików wraz z prognozą kwoty długu na lata 2017-2023, w brzmieniu jak załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Objaśnienia zmian wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017-2023 Gminy Stary Dzików określa załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 32/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stary Dzików
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:11.05.2017 09:33
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:13.07.2017 13:42