Uchwała Nr 157/XLI/2017 z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Uchwała Nr 157/XLI/2017
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 31 maja 2017 r.


w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858, z 2007 r. Nr 147, poz. 1033, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, z 2010 r. Nr 47, poz. 278, Nr 238, poz. 1578) - po dokonaniu analizy projektu taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Rada Gminy w Starym Dzikowie
uchwala co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Stary Dzików w okresie od 01 lipca 2017 r. do 30 czerwca 2018 r.

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stary Dzików.

§ 3.

Traci moc Uchwała Rady Gminy w Starym Dzikowie nr 93/XXVI/2016 z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.07.2017 r. i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicach ogłoszeń.
 

 
TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW
obowiązujące na terenie gminy Stary Dzików w okresie od 01.07.2017 r. do 30.06.2018 r.

 
1. Informacja ogólna

Niniejsze taryfy stanowią zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków na okres 12 miesięcy od dnia 01.07.2017r. do dnia 30.06.2018r.
Taryfy określają także warunki ich stosowania.
Opracowane zostały na podstawie zasad określonych wart. 20 - 23 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858, z 2007 r. Nr 147, poz. 1033, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, z 2010 r. Nr 47, poz. 278, Nr 238, poz. 1578) zwanej dalej ustawą oraz przepisami Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2002r w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. Nr 26 poz. 257) zwanego dalej rozporządzeniem.
Taryfowe ceny i stawki opłat dotyczą wszystkich odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych świadczonych przez Gminę Stary Dzików.
Zgodnie z art. 22 ustawy taryfa obejmuje także cenę za wodę pobraną ze studni ulicznych i na cele przeciwpożarowe.

2. Taryfowe grupy odbiorców

W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę wyłoniono jedną podstawową grupę odbiorców usług. Obejmuje ona zarówno odbiorców jakimi są gospodarstwa domowe, jak i odbiorców przemysłowych i pozostałych.
W zakresie odprowadzania ścieków wyodrębniono jedną podstawową grupę dostawców ścieków.
Ewentualne dostawy ścieków technologicznych będą przedmiotem indywidualnych umów cywilnoprawnych z poszczególnymi dostawcami.

3. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat

Przy rozliczeniach za dostarczoną wodę dla zasadniczej grupy odbiorców usług obowiązuje taryfa jednoczłonowa składającą się z:
- ceny wyrażonej w złotych za 1m3 dostarczonej wody
W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków ma zastosowanie do wszystkich odbiorców usług taryfa jednoczłonowa do rozliczania się z dostawcą usług:
a) taryfa ilościowa - zawierająca cenę za 1 m3 odprowadzonych ścieków
Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę:

L.p.

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Cena/stawka

Jedn. miary

netto

z VAT

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

Gospodarstwa domowe, przemysłowi i pozostali odbiorcy usług

Cena za 1 m3 dostarczonej wody

2,10

2,27

zł/m3

Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzone ścieki:

L.p.

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Cena/stawka

Jedn. miary

netto

z VAT

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

Gospodarstwa domowe, przemysłowi i pozostali odbiorcy usług

Cena za 1 m3 dostarczonych ścieków

3,15

3,40

zł/m3

Do cen i stawek opłat netto dolicza się podatek od towarów i usług zgodnie § 1, pkt. 9 - 12 rozporządzenia.
Stawka podatku zgodnie z obowiązującymi przepisami wynosi 8 %.

4. Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy i urządzenia pomiarowe

Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone są zgodnie z przepisami ustawy i rozporządzenia wymienionymi w pkt. 1 Taryfy.
Z uwagi na wyposażenie zlokalizowanych na terenie gminy budynków w wodomierze główne, ilość wody dostarczonej do nieruchomości określana jest na podstawie ich wskazań.
Ilość ścieków w obiektach wyposażonych w urządzenia pomiarowe ustala się w oparciu o ich wskazania. W przypadku braku wyposażenia w urządzenia pomiarowe (co dotyczy 100% odbiorców usług) - ilość dostarczonych ścieków zgodnie z art. 27 ust. 5 ustawy ustala się jako równą ilości wody pobranej lub określonej w umowie.
W rozliczeniach ilości odprowadzanych ścieków, ilość bezpowrotnie zużytej wody np. na cele hodowlane i inne uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość zużycia ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy usług i oplombowanego przez Gminę.
W przypadku niesprawności wodomierza głównego, jeżeli umowa nie stanowi inaczej, ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 6 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności wodomierza, a gdy nie jest to możliwe na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu średniomiesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy niesprawności wodomierza.
Gmina na wniosek odbiorcy usług dokonuje sprawdzenia prawidłowości działania wodomierza, jednak w przypadku braku potwierdzenia jego niesprawności pokrywa on koszty sprawdzenia.
O ile umowa nie stanowi inaczej opłaty za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków pobierane są za każdy kwartał w którym były świadczone usługi.
Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczona wodę i odprowadzone ścieki na warunkach i w terminach określonych w umowie.

5. Warunki stosowania cen i stawek opłat

5.1. Zakres świadczonych usług dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę dokonywane jest dla wszystkich odbiorców usług w oparciu o takie same zasady technologiczne i techniczne. Zróżnicowanie pod względem ilości poboru wody uzasadnia taryfa obejmująca cenę za każdy dostarczony jej m3. Dotyczy to zaopatrzenia w wodę budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych, budynków użyteczności publicznej oraz gospodarstw rolnych.

5.2. Standardy jakościowe obsługi odbiorców usług

Określone w Taryfie ceny i stawki opłat stosuje się przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi które wynikają z obowiązujących przepisów prawnych i które zostały określone w Regulaminie uchwalonym przez Radę Gminy Stary Dzików uchwałą Nr 56/X/2011 z dnia 31 sierpnia 2011r.
Jakość wody produkowanej przez Gminę jest zgodna z normami krajowymi i europejskimi.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 157/XLI/2017 z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:22.06.2017 08:39

Rejestr zmian dokumentu

pokaż