Uchwała Nr 159/XLI/2017 z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2017 rok

Uchwała Nr 159/XLI/2017
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 31 maja 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2017 rok

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 446 z późn. zm.), art. 211 oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku, Nr 157, poz. 1240)

Rada Gminy Stary Dzików
uchwala, co następuje:

§ 1

W budżecie gminy na 2017 rok wprowadza się następujące zmiany:
1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 636.226,61 zł, z następujących źródeł:
a) dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na realizację zadania związanego z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stary Dzików - 32.909,62 zł
b) dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na realizację zadania "Samodzielni w nauce - samodzielni w pracy. Program podnoszący jakość kształcenia w szkołach w gminach wiejskich województwa podkarpackiego" - 603.316,99 zł
2. Szczegółowe kwoty zwiększeń dochodów w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 1.054.534,19 zł z przeznaczeniem na:
a) usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stary Dzików - 38.717,20 zł
b) zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 1553R Cewków-Stary Dzików-Oleszyce w km 8+494 - 12+650" - 400.000 zł
c) zadanie "Samodzielni w nauce - samodzielni w pracy. Program podnoszący jakość kształcenia w szkołach w gminach wiejskich województwa podkarpackiego" - 603.316,99 zł
d) wynagrodzenie asystenta rodziny wraz z pochodnymi - 2.500 zł
e) zakup wyposażenia placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Cewkowie Woli - 10.000 zł
4. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 2.500 zł przeznaczonych na:
a) wynagrodzenia w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej - 2.500 zł
5. Szczegółowe kwoty zwiększeń i zmniejszeń wydatków w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 415.807,58 zł.
2. Źródłem pokrycia zwiększonego deficytu będą wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym Gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 415.807,58 zł.
3. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 415.807,58 zł, z tego:
- § 950 "Wolne środki, o których mowa wart. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy" - 415.807,58 zł

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 159/XLI/2017
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 31 maja 2017 r.
 
Zestawienie dochodów w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej
I   ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 801 Oświata i wychowanie 603.316,99
  80195 Pozostała działalność 603.316,99
  2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 543.341,55
  2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 59.975,44
2. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 32.909,62
  90002 Gospodarka odpadami 32.909,62
  2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 32.909,62
    Razem zwiększenia 636.226,61

 

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 159/XLI/2017
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 31 maja 2017 r.
Zestawienie wydatków w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej
I   ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 600 Transport i łączność 400.000
  60014 Drogi publiczne powiatowe 400.000
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 400.000
2. 801 Oświata i wychowanie 603.316,99
  80195 Pozostała działalność 603.316,99
  2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 356.722,73
  2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 39.375,97
  4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 34.132,38
  4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3.767,62
  4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 5.837,10
  4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 644,32
  4127 Składki na Fundusz Pracy 837,55
  4129 Składki na Fundusz Pracy 92,45
  4247 Zakup środków dydaktycznych i książek 143.470,26
  4249 Zakup środków dydaktycznych i książek 15.836,61
  4307 Zakup usług pozostałych 2.341,53
  4309 Zakup usług pozostałych 258,47
3. 855 Rodzina 2.500
  85504 Wspieranie rodziny 2.500
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2.100
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 400
4. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 38.717,20
  90002 Gospodarka odpadami 38.717,20
  4300 Zakup usług pozostałych 38.717,20
5. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 10.000
  92195 Pozostała działalność 10.000
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5.600
  6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4.400
    Razem zwiększenia 1.054.534,19
II   ZMNIEJSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 852 Pomoc społeczna 2.500
  85219 Ośrodki pomocy społecznej 2.500
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2.500
    Razem zmniejszenia 2.500

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 159/XLI/2017 z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2017 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:22.06.2017 09:37

Rejestr zmian dokumentu

pokaż