Uchwała Nr 161/XLII/2017 z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2017 rok

Uchwała Nr 161/XLII/2017
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 21 czerwca 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2017 rok

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 446 z późn. zm.), art. 211 oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku, Nr 157, poz. 1240)

Rada Gminy Stary Dzików
uchwala, co następuje:

§ 1

W budżecie gminy na 2017 rok wprowadza się następujące zmiany:
1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 17.500 zł z przeznaczeniem na:
a) odnowienie usług serwisowych dla sprzętu z projektu PSeAP - 12.000 zł
b) wykonanie uproszczonej dokumentacji technicznej do zadań:
- "Przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych wygon Wajs-Jabłoński dz. nr ewid. 735 miejsc. Nowy Dzików km 0+265 - 0+575" - 1.500 zł
- "Przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych wygon Halesiaka dz. nr ewid. 2190 miejsc. Stary Dzików km 0+010 - 0+200" - 1.500 zł
c) wykonanie dokumentacji technicznej do zadania "Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej wygon Moszczanicki w m. Moszczanica w km 0+000 - 0+990 nr dz. 1396" - 2.500 zł
2. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 17.500 zł przeznaczonych na:
a) odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów - 17.500 zł
3. Szczegółowe kwoty zwiększeń i zmniejszeń wydatków w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 161/XLII/2017
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 21 czerwca 2017 r.
Zestawienie wydatków w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej
I   ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 010 Rolnictwo i łowiectwo 3.000
  01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 3.000
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3.000
2. 600 Transport i łączność 2.500
  60017 Drogi wewnętrzne 2.500
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2.500
3. 750 Administracja publiczna 12.000
  75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 12.000
  4300 Zakup usług pozostałych 12.000
    Razem zwiększenia 17.500
II   ZMNIEJSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 757 Obsługa długu publicznego 17.500
  75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 17.500
  8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 17.500
    Razem zmniejszenia 17.500

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 161/XLII/2017 z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2017 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:28.06.2017 08:59

Rejestr zmian dokumentu

pokaż