Uchwała Nr 162/XLII/2017 z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w Banku Ochrony Środowiska S.A. na realizację projektu: "Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Stary Dzików"

Uchwała Nr 162/XLII/2017
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 21 czerwca 2017 r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w Banku Ochrony Środowiska S.A. na realizację projektu: "Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Stary Dzików"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 litera c, art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 89 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r, Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Gminy Stary Dzików
uchwala, co następuje:

§ 1

Postanawia się zaciągnąć w 2017 roku kredyt długoterminowy w Banku Ochrony Środowiska S.A. ze środków Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) w wysokości 1.116.000 zł (słownie: jeden milion sto szesnaście tysięcy złotych) na sfinansowanie planowanego deficytu, w tym na realizację zadania pn.: "Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Stary Dzików".

§ 2

Spłata kredytu wraz z odsetkami będzie dokonywana z dochodów własnych gminy z tytułu podatków i opłat lokalnych w następujących terminach:
2017-2023 - spłata odsetek
2018-2023 - spłata kredytu

§ 3

Zabezpieczeniem spłaty pożyczki będzie weksel własny "in blanco" wraz z deklaracją wekslową.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stary Dzików.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 162/XLII/2017 z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w Banku Ochrony Środowiska S.A. na realizację projektu: "Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Stary Dzików"
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:28.06.2017 09:07

Rejestr zmian dokumentu

pokaż