Uchwała Nr 163/XLII/2017 z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zasad udzielenia bonifikat i warunków płatności przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców

Uchwała Nr 163/XLII/2017
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 21 czerwca 2017 r.

w sprawie zasad udzielenia bonifikat i warunków płatności przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców

Na podstawie art. 68 ust. 1 i 1b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz.U. z 2016 r. poz. 2147) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jedn. tekst Dz.U. z 2016 r. poz. 446, 1579, 1948) Rada Gminy w Starym Dzikowie

uchwala co następuje:

§ 1

1. Uchwala się zasady ustalania bonifikat i warunków płatności przy zakupie nieruchomości w formie lokali mieszkalnych i związanych z nimi bezpośrednio gruntami określone w załączniku do niniejszej Uchwały.
2. Warunkiem zastosowania niniejszych zasad przy sprzedaży nieruchomości jest przeznaczenie danej nieruchomości do sprzedaży na podstawie odrębnej uchwały Rady Gminy.
3. Rada podejmuje stosowną uchwałę mając na uwadze aktualny Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Stary Dzików.
4. Przy sprzedaży nieruchomości gruntowych nie związanych bezpośrednio z lokalem mieszkalnym obowiązują dotychczasowe zasady.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stary Dzików.

§ 3

Traci moc uchwała Nr 138/XXI/2000 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 18 października 2000r. w sprawie zasad udzielania bonifikat przy sprzedaży nieruchomości.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.


Załącznik nr 1 do
Uchwały Nr 163/XLII/2017
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 21 czerwca 2017 r.

1. Prawo pierwokupu w nabywaniu lokali mieszkalnych mają osoby, które są najemcami lokali mieszkalnych, a najem został nawiązany na czas nieoznaczony.
2. Osoby wymienione w pkt 1 mogą kupić lokal mieszkalny za określoną cenę płacąc jednorazowo lub w systemie ratalnym.
3. Cenę lokali mieszkalnych i ułamkowych części gruntu ustala się na podstawie ich wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego w wysokości nie niższej niż ich wartość.
4. Przy zakupie lokali mieszkalnych i zapłacie jednorazowo Wójt Gminy zastosuje bonifikatę w wysokości do 60 %.
5. Cena sprzedaży lokalu mieszkalnego w przypadku jednorazowej zapłaty winna być wpłacona przez nabywcę najpóźniej do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego.
6. Przy zakupie lokali mieszkalnych na raty stosuje się następujące warunki płatności:
1) Wójt Gminy zastosuje 50 % bonifikaty,
2) pierwsza rata nie może być mniejsza niż 30 % ceny po zastosowaniu bonifikaty,
3) okres spłaty pozostałej kwoty może być rozłożony na 10 lat,
4) rozłożona na raty, niespłacona część raty, podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej stosowanej przez Narodowy Bank Polski,
5) w przypadku sprzedaży na raty rozłożone na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy, raty są nieoprocentowane,
6) do czasu pełnego uregulowania należności zostanie ustanowione zabezpieczenie hipoteczne na nabywanej nieruchomości,
7) najemcy, którzy nabyli lokale z zastosowanej ulgi cenowej, tracą prawo do przedmiotowej ulgi w przypadku zbycia lub wykorzystania lokalu mieszkalnego niezgodnie z jego przeznaczeniem w ciągu 5 lat od dnia nabycia. Ulga podlega zwrotowi po jej waloryzacji.
Nie dotyczy to:
a) zbycia na rzecz osoby bliskiej chyba, że osoba bliska zbyła lub wykorzystała nieruchomość niezgodnie z jej przeznaczeniem przed upływem 5 lat, licząc od dnia pierwotnego nabycia,
b) zamiany lokalu mieszkalnego na inny lokal mieszkalny będący przedmiotem prawa własności lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego albo nieruchomość przeznaczoną lub wykorzystywaną na cele mieszkaniowe, będące przedmiotem prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego,
c) sprzedaż lokalu mieszkalnego, jeżeli środki uzyskane z jego sprzedaży wykorzystane zostaną w ciągu 12 miesięcy na nabycie innego lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem prawa własności lub przedmiotem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego albo nieruchomości przeznaczonej lub wykorzystywanej na cele mieszkaniowe będące przedmiotem prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego.
7. Warunki zawarcia umowy sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz udziałem nieruchomości w gruncie, w formie aktu notarialnego zostaną ustalone w protokole uzgodnień, zawartym między stronami.
8. Termin zawarcia aktu notarialnego zostanie ustalony przez Wójta Gminy Stary Dzików.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 163/XLII/2017 z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zasad udzielenia bonifikat i warunków płatności przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:28.06.2017 09:50

Rejestr zmian dokumentu

pokaż