Uchwała Nr 165/XLII/2017 z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Stary Dzików absolutorium za rok 2016

Uchwała Nr 165/XLII/2017
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 21 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Stary Dzików absolutorium za rok 2016

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 28a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579 i poz. 1948 ) ) oraz art. 270 ust. 4 i 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984 i poz. 2260; z 2017r. poz. 191)

Rada Gminy w Starym Dzikowie
uchwala co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Stary Dzików za rok 2016 zatwierdza się sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016r.

§ 2.

Po zapoznaniu się z:
1) ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Stary Dzików za 2016 rok,
2) sprawozdaniem finansowym Gminy Stary Dzików za 2016 rok,
3) opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie, o przedłożonym przez Wójta sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016r. oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielnie absolutorium,
4) informacją o stanie mienia Gminy Stary Dzików,
5) stanowiskiem Komisji Rewizyjnej,
- udziela się Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016r.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty - na tablicach ogłoszeń.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 165/XLII/2017 z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Stary Dzików absolutorium za rok 2016
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:28.06.2017 10:07

Rejestr zmian dokumentu

pokaż