Zarządzenie Nr 39/2017
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 9 maja 2017 r.

w sprawie umorzenia należności z tytułu poboru wody

Na podstawie § 8 w związku z § 5 ust. 1 pkt 5 i § 6 ust. 2 uchwały Rady Gminy w Starym Dzikowie Nr 125/XX/2012 r. z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umorzenia, odraczania spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Stary Dzików oraz jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania podmiotów uprawnionych do udzielenia tych ulg (Dz. U. Wojew. Podkarpackiego poz. 1716 z dnia 14.08.2012 r.)

zarządzam co następuje:

§ 1.

1. Po rozpatrzeniu wniosku ...................................* zam. ...................................* o umorzenie należności z tytułu poboru wody i odprowadzania ścieków w budynku mieszkalnym ......................................*, umarzam:
- należność za wodę - 150,00 zł,
2. Uzasadnienie stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie podlega doręczeniu .....................................*.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 39/2017
z dnia 09.05.2017 r.

UZASADNIENIE

W dniu 27 marca 2017 r. do Wójta Gminy Stary Dzików wpłynęło podanie ......................................* zam. .....................................* w sprawie umorzenia należności z tytułu poboru wody i odprowadzania ścieków za ostatni odczyt.
W celu zebrania informacji o sytuacji rodzinnej wnioskodawcy tut. Urząd w dniu 19.04.2017 r. wystąpił do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Dzikowie o udostępnienie danych osobowych w powyższym zakresie.
Otrzymana informacja z GOPS pozwala ustalić że ....................................* borykają się z problemami zdrowotnymi, utrzymują się z jednej emerytury, a gospodarstwo nie przynosi oczekiwanych dochodów ze względów na brak rąk do pracy.
Uwzględniając powyższe fakty zachodzą przesłanki do umorzenia tylko należności z tytułu poboru wody na łączną kwotę 150,00 zł.

* (na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997r. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.) pominięto imię i nazwisko oraz adres zamieszkania i poboru wody i odprowadzania ścieków)

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 39/2017 z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie umorzenia należności z tytułu poboru wody
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:17.07.2017 13:54
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:17.07.2017 13:54