Zarządzenie Nr 41/2017
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 17 maja 2017 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej

Działając na podst. art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) i § 10 pkt 1 Uchwały budżetowej Gminy Stary Dzików na 2017 rok Nr 128/XXXV/2016 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 28 grudnia 2016r.

Wójt Gminy w Starym Dzikowie
zarządza co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami na łączną kwotę 5.052,00 zł, w tym:
a) w dziale 801 "Oświata i wychowanie" na kwotę 5.052,00 zł
2. Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków określa załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 41/2017
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 17 maja 2017 r.
Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Zwiększenia w zł Zmniejszenia w zł
1. 801 Oświata i wychowanie 5.052 5.052
  80101 Szkoły podstawowe 4.552 4.052
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4.500 0
  4260 Zakup energii 0 4.052
  4280 Zakup usług zdrowotnych 52 0
  80110 Gimnazja publiczne 500 1.000
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 0
  4260 Zakup energii 0 1.000

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 41/2017 z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:17.07.2017 14:39
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:17.07.2017 14:39