Zarządzenie Nr 42/2017
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 17 maja 2017 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone oraz przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej

Działając na podst. art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) i § 10 pkt 1 Uchwały budżetowej Gminy Stary Dzików na 2017 rok Nr 128/XXXV/2016 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 28 grudnia 2016r.

Wójt Gminy w Starym Dzikowie
zarządza co następuje:

§ 1

1. Zmniejsza się dochody budżetu na 2017 rok o kwotę 100 zł, w tym z następujących źródeł:
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami:
- na realizację zadań z zakresu kwalifikacji wojskowej - 100 zł
2. Szczegółowe kwoty dochodów określa załącznik Nr 1.

§ 2

1. Zmniej sza się wydatki budżetu na 2017 rok o kwotę 100 zł, w tym na:
- kwalifikację wojskową - 100 zł
2. Szczegółowe kwoty wydatków określa załącznik Nr 2.

§ 3

1. Z kwoty dochodów i wydatków wprowadzonych niniejszym zarządzeniem wyodrębnia się wydatki przeznaczone na sfinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz dotacje celowe związane z realizacją tych zadań w wysokości 100 zł, z tego:
- na kwalifikację wojskową - 100 zł.
2. Szczegółowe kwoty wyodrębnionych wydatków na finansowanie zadań zleconych gminie oraz dotacje celowe związane z realizacją tych zadań określa załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

1. Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami na kwotę 10.400 zł, w tym:
a) w dziale "Leśnictwo" na kwotę 2.100 zł
b) w dziale "Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę" 2.700 zł
c) w dziale "Transport i łączność" na kwotę 1.200 zł
d) w dziale" "Administracja publiczna" na kwotę 1.000 zł
e) w dziale "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" na kwotę 3.400 zł
3. Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków określa załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 42/2017
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 17 maja 2017 r.
Zestawienie dochodów w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej
DOTACJE - ZMNIEJSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 750 Administracja publiczna 100
  75045 Kwalifikacja wojskowa 100
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 100
    Razem zmniejszenia 100

 

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 42/2017
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 17 maja 2017 r.
Wydatki w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej
WYDATKI - ZMNIEJSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 750 Administracja publiczna 100
  75045 Kwalifikacja wojskowa 100
  3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 100
    Razem zmniejszenia 100

 

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 42/2017
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 17 maja 2017 r.
Wyodrębnione wydatki na finansowanie zadań zleconych oraz dotacje związane z realizacją tych zadań
DOTACJE - ZMNIEJSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 750 Administracja publiczna 100
  75045 Kwalifikacja wojskowa 100
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 100
    Razem zmniejszenia 100
WYDATKI - ZMNIEJSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 750 Administracja publiczna 100
  75045 Kwalifikacja wojskowa 100
  3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 100
    Razem zmniejszenia 100

 

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 42/2017
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 17 maja 2017 r.
Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Zwiększenia w zł Zmniejszenia w zł
1. 020 Leśnictwo 2.100 2.100
  02001 Gospodarka leśna 2.100 2.100
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2.100  
  4300 Zakup usług pozostałych   2.100
2. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 2.700 2.700
  40002 Dostarczanie wody 2.700 2.700
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2.500  
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 200  
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia   2.700
3. 600 Transport i łączność 1.200 1.200
  60016 Drogi publiczne gminne 1.200 1.200
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.200  
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia   1.200
4. 750 Administracja publiczna 1.000 1.000
  75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1.000 1.000
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.000  
  4120 Składki na Fundusz Pracy   1.000
5. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3.400 3.400
  75412 Ochotnicze straże pożarne 3.400 3.400
  3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   2.700
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2.400  
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 400  
  4120 Składki na Fundusz Pracy   700
  4430 Różne opłaty i składki 600  
    Razem 10.400 10.400

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 42/2017 z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone oraz przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:17.07.2017 15:10
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:17.07.2017 15:13