Zarządzenie Nr 43/2017
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 24 maja 2017 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej

Działając na podst. art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) i § 10 pkt 1 Uchwały budżetowej Gminy Stary Dzików na 2017 rok Nr 128/XXXV/2016 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 28 grudnia 2016r.

Wójt Gminy w Starym Dzikowie
zarządza co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami na łączną kwotę 3.587,00 zł, w tym:
a) w dziale 801 "Oświata i wychowanie" na kwotę 3.587,00 zł
2. Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków określa załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 43/2017
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 24 maja 2017 r.
Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Zwiększenia w zł Zmniejszenia w zł
1. 801 Oświata i wychowanie 3.587 3.587
  80101 Szkoły podstawowe 100 0
  4280 Zakup usług zdrowotnych 100 0
  80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 0 2.987
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0 2.987
  80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 600 600
  4300 Zakup usług pozostałych 0 600
  4410 Podróże służbowe krajowe 600 0
  80148 Stołówki szkolne 2.887 0
  4440 Odpis na ZFŚS 2.887 0

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 43/2017 z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:18.07.2017 13:43
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:18.07.2017 13:43