Zarządzenie Nr 45a/2017
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 7 czerwca 2017 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok w związku przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz rozdysponowaniem rezerwy ogólnej na wydatki bieżące

Działając na podst. art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) i § 10 pkt 1 Uchwały budżetowej Gminy Stary Dzików na 2017 rok Nr 128/XXXV/2016 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 28 grudnia 2016r.

Wójt Gminy w Starym Dzikowie
zarządza co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami na kwotę 316 zł, w tym:
a) w dziale "Administracja publiczna" na kwotę 316 zł
2. Przeznacza się rezerwę ogólną w wysokości 7.000 zł na:
- zakup materiałów i wyposażenia dla Urzędu Gminy w Starym Dzikowie - 7.000 zł
3. Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków określa załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 45a/2017
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 7 czerwca 2017 r.
Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Zwiększenia w zł Zmniejszenia w zł
1. 750 Administracja publiczna 7.316 316
  75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 7.000  
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7.000  
  75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 316 316
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 316  
  4300 Zakup usług pozostałych   316
2. 758 Różne rozliczenia   7.000
  75818 Rezerwy ogólne i celowe   7.000
  4810 Rezerwy   7.000
    Razem 7.316 7.316

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 45a/2017 z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok w związku przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz rozdysponowaniem rezerwy ogólnej na wydatki bieżące
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:19.07.2017 13:55
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:19.07.2017 14:01