Zarządzenie Nr 48/2017
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 22 czerwca 2017 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania własne oraz przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej i rozdysponowaniem rezerwy ogólnej na wydatki bieżące

Działając na podst. art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) i § 10 pkt 1 Uchwały budżetowej Gminy Stary Dzików na 2017 rok Nr 128/XXXV/2016 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 28 grudnia 2016r.

Wójt Gminy w Starym Dzikowie
zarządza co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu na 2017 rok o kwotę 19.300 zł, w tym z następujących źródeł:
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczemem na:
- dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - 19.300 zł
2. Szczegółowe kwoty dochodów określa załącznik Nr 1.

§ 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu na 2017 rok o kwotę 19.300 zł, w tym na:
- wypłatę zasiłków w ramach realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - 19.300 zł
2. Szczegółowe kwoty wydatków określa załącznik Nr 2.

§ 3

1. Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami na kwotę 10.773 zł, w tym:
a) w dziale "Leśnictwo" na kwotę 8.773 zł
b) w dziale "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" na kwotę 2.000 zł
2. Przeznacza się rezerwę ogólną w wysokości 14.500 zł na:
- kruszenie materiałów rozbiórkowych (kamień, gruz) z przeznaczeniem na utwardzenie dróg wewnętrznych - 12.500 zł
- zapłatę za energię zużytą w szatni na boisku sportowym w Starym Dzikowie - 2.000 zł.
3. Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków określa załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 48/2017
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 22 czerwca 2017 r.
Zestawienie dochodów w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej
DOTACJE - ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 852 Pomoc społeczna 19.300
  85230 Pomoc w zakresie dożywiania 19.300
  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 19.300
    Razem zwiększenia 19.300

 

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 48/2017
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 22 czerwca 2017 r.
Wydatki w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej
WYDATKI - ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 852 Pomoc społeczna 19.300
  85230 Pomoc w zakresie dożywiania 19.300
  3110 Świadczenia społeczne 19.300
    Razem zwiększenia 19.300

 

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 48/2017
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 22 czerwca 2017 r.
Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Zwiększenia w zł Zmniejszenia w zł
1. 020 Leśnictwo 8.773 8.773
  02001 Gospodarka leśna 8.773 8.773
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne   279,90
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4.673  
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.400  
  4270 Zakup usług remontowych   2.400
  4300 Zakup usług pozostałych   6.093,10
  4410 Podróże służbowe krajowe 1.700  
2. 600 Transport i łączność 12.500  
  60017 Drogi wewnętrzne 12.500  
  4300 Zakup usług pozostałych 12.500  
3. 758 Różne rozliczenia   14.500
  75818 Rezerwy ogólne i celowe   14.500
  4810 Rezerwy   14.500
4. 900 Gospodarka komunalna i ochron środowiska 2.000 2.000
  90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód   2.000
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   2.000
  90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 2.000  
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.000  
5. 926 Kultura fizyczna 2.000  
  92601 Obiekty sportowe 2.000  
  4260 Zakup energii 2.000  
    Razem 25.273 25.273

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 48/2017 z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania własne oraz przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej i rozdysponowaniem rezerwy ogólnej na wydatki bieżące
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:19.07.2017 14:41
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:19.07.2017 14:43