Uchwała Nr 169/XXII/2005 z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie zabezpieczenia należytego wykonania umowy o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Działania 3.5 ZPORR p.n. „Dokończenie..

Uchwała Nr 169/XXII/2005
Rady Gminy w Starym
Dzikowie
z dnia 16 lutego 2005 r.

w sprawie zabezpieczenia należytego wykonania umowy o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Działania 3.5 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego p.n. „Dokończenie budowy budynku dydaktycznego Gimnazjum w Starym Dzikowie – II etap”

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. E ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. Z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Gminy w Starym Dzikowie
uchwala co następuje:

§ 1

Zabezpiecza się należyte wykonanie umowy o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Działania 3.5 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego p.n. „Dokończenie budowy budynku dydaktycznego Gimnazjum w Starym Dzikowie – II etap” na ogólną kwotę 911.302,12 zł, w tym:
– wekslem in blanco wraz z deklaracją wekslową na kwotę 900.000 zł,
– notarialnym oświadczeniem Wójta i Skarbnika Gminy o dobrowolnym poddaniu się egzekucji na kwotę 11.302,12 zł.

§ 2

Spłata ewentualnych zobowiązań nastąpi z bieżących dochodów Gminy w latach 2005-2009.
Na powyższe dochody składają się:
1) podatki – rolny, od nieruchomości, leśny, od środków transportowych, karta podatkowa, od spadków i darowizn,
2) wpływy z opłaty skarbowej, eksploatacyjnej, opłaty lokalne,
3) udział w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa,
4) dochody z majątku gminy,
5) subwencje ogólne z budżetu państwa.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 169/XXII/2005 z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie zabezpieczenia należytego wykonania umowy o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Działania 3.5 ZPORR p.n. „Dokończenie..
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:03.08.2005 14:34

Rejestr zmian dokumentu

pokaż