Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Dzikowie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Kościuszki 86, 37-632 Stary Dzików

 

1. Stanowisko pracy: Kasjer

Warunki pracy: praca na 1/4 etatu, pierwsza umowa na okres próbny, dobowy wymiar czasu pracy – 2 godziny, tygodniowy wymiar czasu pracy – 10 godzin, wynagrodzenie za pracę wypłacane raz w miesiącu do 28-go każdego miesiąca.

2. Wymagania niezbędne dla kandydatów:
a. obywatelstwo polskie,
b. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie w pełni z praw publicznych,
c. wykształcenie wyższe ekonomiczne z zakresu rachunkowości,
d. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
e. podstawowa znajomość przepisów prawa w zakresie ustaw: KPA, o samorządzie gminnym, o finansach publicznych, o rachunkowości, z zakresu gospodarki kasowej,
f. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
g. korzystanie z pełni praw publicznych,
h. doświadczenie: udokumentowane minimum 2 lata stażu pracy.

3. Wymagania dodatkowe:
a. biegła umiejętność obsługi komputera (Word, Excel, Internet),
b. znajomość obsługi kasy fiskalnej,
c. prawo jazdy kat. B,
d. doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku będzie dodatkowym atutem.

4. Wymagane dokumenty:
a. list motywacyjny,
b. życiorys – curriculum vitae,
c. kserokopie świadectw pracy,
d. kserokopie świadectw potwierdzających wykształcenie,
e. referencje – jeśli takowe posiada,
f. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
g. oświadczenie o niekaralności (przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe),
h. oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na danym stanowisku.

5. Informacje dodatkowe:

Informacja wynikająca z art. 13 ust. 2 pkt 4b ustawy o pracownikach samorządowych - w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia (tj. sierpień 2017r.) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Starym Dzikowie  w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł poniżej 6 %.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej pok. nr 28 lub pocztą na adres Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko kasjera” w terminie do dnia 25.09.2017r. do godz. 15.30 (decyduje data wpływu do GOPS-u). Aplikacje które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Lista osób spełniających warunki określone w konkursie zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Stary Dzików (www.stary-dzikow.bip.info.pl) a kandydaci zakwalifikowani do drugiego etapu zostaną powiadomieni telefonicznie lub na adres poczty elektronicznej o terminie rozmów kwalifikacyjnych.

Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015r. poz. 2135 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202 z późn. zm.)”.

Szczegółowe informacje na temat dodatkowych wymagań oraz zakresu wykonywanych zadań można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej (Kierownik GOPS) oraz pod numerem telefonu (16) 6321945 wew. 200.

Informacja o wynikach naboru zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Stary Dzików (www.stary-dzikow.bip.info.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Dzikowie.

          

                                                                               Kierownik Gminnego Ośrodka          
                                                                                       Pomocy Społecznej
                                                                                             Barbara Żyła

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Starym Dzikowie
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:08.09.2017 10:42
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:08.09.2017 11:04