Uchwała Nr 166/XLIII/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Gminy Obsza

Uchwała Nr 166/XLIII/2017
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 30 sierpnia 2017 r.

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Gminy Obsza

Działając na podstawie art. 1O ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2016r., poz. 446) oraz art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U z 2016r., poz. 1870)

Rada Gminy w Starym Dzikowie
uchwala co następuje:

§ 1

Przyznaje się pomoc rzeczową dla Gminy Obsza w postaci 4 m3 drewna wielkowymiarowego sosnowego o wartości 1.244,76 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście czterdzieści cztery złote 76/100) na wykonanie altanki przeznaczonej do celów rekreacyjnych usytuowanej przy drodze powiatowej nr 1649R Cewków-Obsza na terenie Gminy Obsza.

§ 2

1. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy rzeczowej oraz Jej przeznaczeme określone zostaną w umowie pomiędzy Gminą Stary Dzików a Gminą Obsza.
2. Do zawarcia umowy upoważnia się Wójta Gminy Stary Dzików.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stary Dzików.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 166/XLIII/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Gminy Obsza
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:14.09.2017 12:35

Rejestr zmian dokumentu

pokaż