Uchwała Nr 167/XLIII/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2017 rok

Uchwała Nr 167/XLIII/2017
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 30 sierpnia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2017 rok

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446), art. 211 oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicmych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870)

Rada Gminy Stary Dzików
uchwala, co następuje:

§ 1

W budżecie gminy na 2017 rok wprowadza się następujące zmiany:
1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 344.037 zł, z następujących źródeł:
a) dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych - 37.000 zł
b) wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej - 307.037 zł
2. Szczegółowe kwoty zwiększeń dochodów w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 369.451,25 zł z przeznaczeniem na:
a) zadanie pn. "Przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych wygon Wajs-Jabłoński dz. nr ewid. 735 miejsc. Nowy Dzików km 0+265-km 0+575" - 53.241,25 zł
b) zadanie pn.j.Przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych wygon Halesiaka dz. nr ewid. 2190 miejsc. Stary Dzików km 0+010 - km 0+200" - 42.110 zł
c) zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 1553R Cewków-Stary Dzików-Oleszyce w km 8+494 - 12+650" - 110.000 zł
d) zakup materiałów i wyposażenia w Urzędzie Gminy w Starym Dzikowie - 50.000 zł
e) zakup usług w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami" - 10.000 zł
f) zakup materiałów i wyposażenia dla jednostek OSP - 10.000 zł
g) podatek VAT od sprzedaży drewna - 70.000 zł
h) zakup usług w rozdziale 71012 "Zadania z zakresu geodezji i kartografii" - 5.000 zł
i) zakup krzeseł do sali obrad - 7.500 zł
j) wymianę elementów drewnianych na placach zabaw usytuowanych na terenie Gminy Stary Dzików - 2.000 zł
k) wykonanie dokumentacji techniczno-projektowej do zadań:
- "Budowa placu zabaw na działce o nr ewid. gruntu 1556/1 w m. Stary Dzików" - 4.000 zł
- "Budowa zatoki parkingowej usytuowanej na działkach o nr ewid. gruntu 2540 i 2541 przy Świetlicy wiejskiej w Cewkowie Woli" - 2.200 zł     I
l) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń asystenta rodziny - 3.4OO zł
4. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 25.414,25 zł przeznaczone na:
a) remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych - wygon od Kusego do Wajsa (fundusz sołecki wsi Nowy Dzików) - 22.014,25 zł
b) wynagrodzenia pracowników ośrodka pomocy społecznej - 3.4OO zł
5. Szczegółowe kwoty zwiększeń i zmniejszeń wydatków w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Zmienia się klasyfikację budżetową środków funduszu sołeckiego wsi Nowy Dzików w wysokości 22.014,25 zł przeznaczonych na remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych - wygon od Kusego do Wajsa z działu 600 "Transport i łączność", rozdział 60017 "Drogi wewnętrzne" § 4270 "Zakup usług remontowych" na dział 010 "Rolnictwo i łowiectwo" rozdział 01042 "Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych" § 6050 "Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych" i jednocześnie zmienia się nazwę zadania na: "Przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych wygon Wajs-Jabłoński dz. nr ewid. 735 miejsc. Nowy Dzików km 0+265 - km 0+575".

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 167/XLIII/2017
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 30 sierpnia 2017 r.
Zestawienie dochodów w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej
I   ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 010 Rolnictwo i łowiectwo 37.000
  01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 37.000
  6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 37.000
2. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 307.037
  75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 307.037
  0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 307.037
    Razem zwiększenia 344.037

 

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 167/XLIII/2017
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 30 sierpnia 2017 r.
Zestawienie wydatków w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej
I   ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 010 Rolnictwo i łowiectwo 95.351,25
  01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 95.351,25
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 95.351,25
2. 020 Leśnictwo 70.000
  02001 Gospodarka leśna 70.000
  4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 70.000
3. 600 Transport i łączność 110.000
  60014 Drogi publiczne powiatowe 110.000
  6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 110.000
4. 700 Gospodarka mieszkaniowa 10.000
  70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 10.000
  4300 Zakup usług pozostałych 10.000
5. 710 Działalność usługowa 5.000
  71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 5.000
  4300 Zakup usług pozostałych 5.000
6. 750 Administracja publiczna 57.500
  75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 7.500
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7.500
  75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 50.000
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 50.000
7. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 10.000
  75412 Ochotnicze straże pożarne 10.000
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10.000
8. 855 Rodzina 3.400
  85504 Wspieranie rodziny 3.400
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3.000
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 400
9. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 8.200
  92195 Pozostała działalność 8.200
  4300 Zakup usług pozostałych 2.000
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6.200
    Razem zwiększenia 369.451,25
I   ZMNIEJSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 600 Transport i łącznośc 22.014,25
  60017 Drogi wewnętrzne 22.014,25
  4270 Zakup usług remontowych 22.014,25
2. 852 Pomoc społeczna 3.400
  85219 Ośrodki pomocy społecznej 3.400
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3.400
    Razem zmniejszenia 25.414,25

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 167/XLIII/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2017 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:14.09.2017 13:09

Rejestr zmian dokumentu

pokaż