Uchwała Nr 168/XLIII/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stary Dzików

Uchwała Nr 168/XLIII/2017
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 30 sierpnia 2017 r.

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stary Dzików

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 446), art. 231 ust. 1 oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r., poz. 1870)

Rada Gminy Stary Dzików
uchwala co następuje:

§ 1

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego projektu pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1553R Cewków-Stary Dzików-Oleszyce w km 8+494 - 12+650 zlokalizowanej na terenie Gminy Stary Dzików", stanowiącego przedsięwzięcie, o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 lit. a) ustawy o finansach publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr 129/XXXV/2016 Rady Gminy Stary Dzików z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stary Dzików na 2017 rok z późniejszymi zmianami poprzez zwiększenie zakresu przedsięwzięcia w 2017 roku wskutek zwiększenia wydatków o kwotę 110.000 zł spowodowanych koniecznością wykonania robót dodatkowych i m.in. wykonanie dodatkowych zjazdów, barier zabezpieczajacych, rowów krytych, obrukowanie na wlotach i wylotach rur poprzecznych).
2. W związku ze zmianą, o której mowa w ust. 1 zwiększeniu ulegają wydatki na przedsięwzięcie wymienione w ust. 1 w 2017 r. o kwotę 110.000 zł.
Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie ulegaja zwiększeniu do kwoty 3.718.430,51 zł.
3. Limit zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 ulega zwiększeniu o kwotę 110.000 zł, w tym w roku 2017 o kwotę 110.000 zł.

§ 2

Określa się wieloletnią prognozę finansową Gminy Stary Dzików wraz z prognozą kwoty długu na lata 2017-2023, w brzmieniu jak w załączniku Nr 1 oraz objaśnienia stanowiące załacznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Określa się przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, w brzmieniu jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Zmienia się nazwę zadania określonego w wykazie przedsięwzięć w wierszu 1.1.2.1 z: "Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych w m. Cewków, Ułazów i Stary Dzików" na "Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Stary Dzików".
3. Zmienia się nazwę zadania określonego w wykazie przedsięwzięć w wierszu 1.3.2.3 z: "Budowa zaplecza szatniowego i wiaW rekreacyjnej wraz z niezbędną infrastrukturą oraz przebudową boiska piłkarskiego i urządzeń sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Cewków" na: "Przebudowa boiska piłkarskiego wraz z budową zaplecza szatniowego i niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w Cewkowie".

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 168/XLIII/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stary Dzików
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:14.09.2017 18:20

Rejestr zmian dokumentu

pokaż