Uchwała Nr 171/XLIV/2017 z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2017 rok

Uchwała Nr 171/XLIV/2017
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 27 września 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2017 rok

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446), art. 211 oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870)

Rada Gminy Stary Dzików
uchwala, co następuje:

§ 1

W budżecie gminy na 2017 rok wprowadza się następujące zmiany:
1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 82.265,39 zł, z następujących źródeł:
a) dotacja budżetu państwa na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku - 32.265,39 zł
b) sprzedaż drewna z lasów gminnych - 50.000 zł
2. Szczegółowe kwoty zwiększeń dochodów w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 84.065,39 zł z przeznaczeniem na:
a) dotacja dla OSP w Ułazowie na zakup wyposażenia - 9.328,44 zł
b) dotacja dla OSP w Cewkowie na zakup wyposażenia - 780 zł
c) dotacja dla OSP w Starym Dzikowie na zakup wyposażenia - 464 zł
d) stypendia socjalne dla uczniów szkół podstawowych - 5.000 zł
e) zakup usług (przedłużenie licencji oprogramowania) w GZEAS w Starym Dzikowie - 5.000 zł
f) wynagrodzenia pracowników świetlic szkolnych - 7.000 zł
g) zakup materiałów i usług związanych z remontami dróg dojazdowych do gruntów rolnych - 14.692,95 zł
h) podatek V AT od działalności leśnej - 40.000 zł
i) wydatki związane z wspieraniem rodziny (wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi, delegacje, szkolenia) - 1.800 zł
4. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 1.800 zł przeznaczone na:
a) wynagrodzenia pracowników ośrodka pomocy społecznej - 1.800 zł
5. Szczegółowe kwoty zwiększeń i zmniejszeń wydatków w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 171/XLIV/2017
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 27 września 2017 r.
Zestawienie dochodów w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej
I   ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 020 Leśnictwo 50.000
  02001 Gospodarka leśna 50.000
  0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 50.000
2. 758 Różne rozliczenia 32.265,39
  75814 Różne rozliczenia finansowe 32.265,39
  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 32.265,39
    Razem zwiększenia 82.265,39

 

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 171/XLIV/2017
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 27 września 2017 r.
Zestawienie wydatków w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej
I   ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 020 Leśnictwo 40.000
  02001 Gospodarka leśna 40.000
  4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 40.000
2. 600 Transport i łączność 14.692,95
  60017 Drogi wewnętrzne 14.692,95
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9.692,95
  4270 Zakup usług remontowych 5.000
3. 750 Administracja publiczna 5.000
  75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 5.000
  4300 Zakup usług pozostałych 5.000
4. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 10.572,44
  75412 Ochotnicze straże pożarne 10.572,44
  282 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 10.572,44
5. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 12.000
  85401 Świetlice szkolne 7.000
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7.000
  85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 5.000
  3240 Stypendia dla uczniów 5.000
6. 855 Rodzina 1.800
  85504 Wspieranie rodziny 1.800
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.100
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 200
  4410 Podróże służbowe krajowe 100
  4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 400
    Razem zwiększenia 84.065,39
II   ZMNIEJSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 852 Pomoc społeczna 1.800
  85219 Ośrodki pomocy społecznej 1.800
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.800
    Razem zmniejszenia 1.800

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 171/XLIV/2017 z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2017 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:16.10.2017 10:22

Rejestr zmian dokumentu

pokaż