Zarządzenie Nr 51/2017
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 3 lipca 2017 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok w związku przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej

Działając na podst. art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) i § 10 pkt 1 Uchwały budżetowej Gminy Stary Dzików na 2017 rok Nr 128/XXXV/2016 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 28 grudnia 2016r.

Wójt Gminy w Starym Dzikowie
zarządza co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami na kwotę 5.000 zł, w tym:
a) w dziale "Administracja publiczna" na kwotę 4.500 zł
b) w dziale "Ochrona zdrowia" na kwotę 500 zł
2. Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków określa załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 51/2017
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 3 lipca 2017 r.
Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Zwiększenia w zł Zmniejszenia w zł
1. 750 Administracja publiczna 4.500 4.500
  75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4.500 4.500
  4120 Składki na Fundusz Pracy   1.500
  4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   3.000
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4.500  
2. 851 Ochrona zdrowia 500 500
  85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 500 500
  4430 Różne opłaty i składki   500
  4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 500  
    Razem 5.000 5.000

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 51/2017 z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok w związku przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:16.10.2017 11:45
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:16.10.2017 11:49