Zarządzenie nr 50/2017
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w OSP w Moszczanicy

Na podstawie załącznika Nr 7 (Instrukcja inwentaryzacyjna) do Zarządzenia Nr 2a/2011 Wójta Gminy Stary Dzików z dnia 3 stycznia 2011r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w związku z art. 26 i 2 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994r. (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1047 z późn. zm.)

zarządzam:

1) Przeprowadzenie inwentaryzacji zdawczo -odbiorczej majątku w OSP w Moszczanicy, zgodnie z planem inwentaryzacji stanowiącym załącznik nr 1 do niniej szego zarządzenia.
2) Inwentaryzacja przeprowadzona będzie w okresie od 03.07.2017 r. do 05.07.2017 r. drogą spisu z natury wg stanu na dzień 30.06.2017r.
3) Powołuję Komisję Inwentaryzacyjną w składzie:
Tadeusz Nieckarz - przewodniczący Komisji
Franciszka Mazur - członek Komisji
4) Inwentaryzacją należy objąć następujące składniki majątkowe:
a) materiały (paliwa)
b) środki trwałe
c) pozostałe środki trwałe
5) Do przeprowadzenia spisu z natury wyznaczam następujące osoby, spośród których Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej powoła dwu- lub trzyosobowe zespoły spisowe:
Marek Buczko
Tadeusz Jabłoński
Elżbieta Sarnagalska
Zbigniew Broź
6) Zobowiązuję przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej do prawidłowego i terminowego przeprowadzenia spisów z natury i wyjaśnienia różnic inwentaryzacyjnych.
7) Zobowiązuję pracowników Referatu Finansowego do prawidłowego i terminowego dokonania wyceny inwentaryzowanych składników majątku oraz ustalenia różnic inwentaryzacyjnych.
8) Zobowiązuję przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej do weryfikacji różnic inwentaryzacyjnych, sporządzenia protokołu w sprawie przyczyn powstania różnic inwentaryzacyjnych, przedstawienia wniosków dotyczących ich rozliczenia, a także sporządzenia sprawozdania z przebiegu inwentaryzacji, uzyskanie akceptacji Skarbnika i przedstawienia ich do zatwierdzenia Wójtowi w wyznaczonym terminie.
9) Członków komisji i zespołów spisowych czynię odpowiedzialnymi za właściwe rzetelne przeprowadzenie inwentaryzacji, zgodnie ze stanem faktycznym.
10) Szczegółowe zasady, tryb przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji określa Instrukcja Inwentaryzacyjna stanowiąca załącznik nr 7 do Zarządzenia Nr 2a/2011 Wójta Gminy Stary Dzików z dnia 2 stycznia 2011 r.
11) Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 50/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w OSP w Moszczanicy
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:16.10.2017 11:44
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:25.06.2018 12:25