Zarządzenie Nr 54/2017
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 14 lipca 2017 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania własne oraz przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej i rozdysponowaniem rezerwy ogólnej na wydatki bieżące

Działając na podst. art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) i § 10 pkt 1 Uchwały budżetowej Gminy Stary Dzików na 2017 rok Nr 128/XXXV/2016 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 28 grudnia 2016r.

Wójt Gminy w Starym Dzikowie
zarządza co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu na 2017 rok o kwotę 27.584 zł, w tym z następujących źródeł:
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na:
- dofinansowanie zasiłków stałych - 21.222 zł
- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych - 6.362 zł
2. Szczegółowe kwoty dochodów określa załącznik Nr 1.

§ 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu na 2017 rok o kwotę 27.584 zł, w tym na:
- wypłatę zasiłków stałych - 21.222 zł
- wypłatę zasiłków okresowych - 6.362 zł
2. Szczegółowe kwoty wydatków określa załącznik Nr 2.

§ 3

1. Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami na łączną kwotę 3.000 zł, w tym:
a) w dziale "Transport i łączność" na kwotę 500 zł
b) w dziale "Pomoc społeczna" na kwotę 2.500 zł
2. Przeznacza się rezerwę ogólną w wysokości 2.800 zł na:
- wykonanie ekspertyzy budowlanej dotyczących usterek i wad wykonawczych na zadaniu związanym z przebudową boiska piłkarskiego w Starym Dzikowie - 2.800 zł
3. Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków określa załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 54/2017
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 14 lipca 2017 r.
Zestawienie dochodów w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej
DOTACJE - ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 852 Pomoc społeczna 27.584
  85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 6.362
  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 6.362
  85216 Zasiłki stałe 21.222
  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 21.222
    Razem zwiększenia 27.584

 

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 54/2017
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 14 lipca 2017 r.
Wydatki w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej
WYDATKI - ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 852 Pomoc społeczna 27.584
  85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 6.362
  3110 Świadczenia społeczne 6.362
  85216 Zasiłki stałe 21.222
  3110 Świadczenia społeczne 21.222
    Razem zwiększenia 27.584

 

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 54/2017
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 14 lipca 2017 r.
Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Zwiększenia w zł Zmniejszenia w zł
1. 600 Transport i łączność 500 500
  60017 Drogi wewnętrzne 500 500
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia   500
  4300 Zakup usług pozostałych 500  
2. 758 Różne rozliczenia   2.800
  75818 Rezerwy ogólne i celowe   2.800
  4810 Rezerwy   2.800
3. 852 Pomoc społeczna 2.500 2.500
  85219 Ośrodki pomocy społecznej 2.500 2.500
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   2.500
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500  
  4300 Zakup usług pozostałych 1.000  
  4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.000  
4. 926 Kultura fizyczna 2.800  
  92601 Obiekty sportowe 2.800  
  4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 2.800  
    Razem 5.800 5.800

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 54/2017 z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania własne oraz przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej i rozdysponowaniem rezerwy ogólnej na wydatki bieżące
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:16.10.2017 12:29
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:16.10.2017 12:31