Zarządzenie Nr 55/2017
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 24 lipca 2017 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej

Działając na podst. art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) i § 10 pkt 1 Uchwały budżetowej Gminy Stary Dzików na 2017 rok Nr 128/XXXV/2016 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 28 grudnia 2016r.

Wójt Gminy w Starym Dzikowie
zarządza co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami na kwotę 6.000 zł, w tym:
a) w dziale "Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę" na kwotę 1.000 zł
b) w dziale "Gospodarka mieszkaniowa" na kwotę 2.500 zł
c) w dziale "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" na kwotę 2.500 zł
2. Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków określa załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 55/2017
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 24 lipca 2017 r.
Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków

 

Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Zwiększenia w zł Zmniejszenia w zł
1. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 1.000 1.000
  40002 Dostarczanie wody 1.000 1.000
  4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   500
  4300 Zakup usług pozostałych 1.000  
  4480 Podarek od nieruchomości   500
2. 700 Gospodarka mieszkaniowa 2.500 2.500
  70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2.500 2.500
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe   800
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia   313
  4300 Zakup usług pozostałych 2.500  
  4480 Podarek od nieruchomości   87
  4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych   500
  4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   800
3. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2.500 2.500
  75412 Ochotnicze straże pożarne 2.500 2.500
  3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   2.500
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe   800
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500  
  4260 Zakup energii 500  
  4430 Różne opłaty i składki 1.000  
    Razem 6.000 6.000

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 55/2017 z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:17.10.2017 09:42
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:17.10.2017 09:42