Zarządzenie Nr 56/2017
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 31 lipca 2017 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej

Działając na podst. art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) i § 10 pkt 1 Uchwały budżetowej Gminy Stary Dzików na 2017 rok Nr 128/XXXV/2016 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 28 grudnia 2016r.

Wójt Gminy w Starym Dzikowie
zarządza co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami na łączną kwotę 5.700,00 zł, w tym:
a) w dziale 801 "Oświata i wychowanie" na kwotę 5.700,00 zł
2. Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków określa załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 56/2017
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 31 lipca 2017 r.
Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Zwiększenia w zł Zmniejszenia w zł
1. 801 Oświata i wychowanie 5.700,00 5.700,00
  80103 Oddziały przedszkolne 5.200,00 0,00
  3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1.800,00 0,00
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3.400,00 0,00
  80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 0,00 5.700,00
  4010 Wynagrodzenia osobowe 0,00 5.700,00
  80110 Gimnazja publiczne 500,00 0,00
  4120 Składki na Fundusz Pracy 500,00 0,00

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 56/2017 z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:17.10.2017 09:53
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:17.10.2017 09:53