Zarządzenie Nr 60/2017
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 9 sierpnia 2017 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania własne oraz przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej

Działając na podst. art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) i § 10 pkt 1 Uchwały budżetowej Gminy Stary Dzików na 2017 rok Nr 128/XXXV/2016 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 28 grudnia 2016r.

Wójt Gminy w Starym Dzikowie
zarządza co następuje:

§ 1

1. Zmniejsza się dochody budżetu na 2017 rok o kwotę 14.000 zł, w tym z następujących źródeł:
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczemem na:
- dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - 14.000 zł
2. Szczegółowe kwoty dochodów określa załącznik Nr 1.

§ 2

1. Zmniejsza się wydatki budżetu na 2017 rok o kwotę 14.000 zł, w tym na:
- wypłatę zasiłków w ramach realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - 14.000 zł
2. Szczegółowe kwoty wydatków określa załącznik Nr 2.

§ 3

1. Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami na kwotę 3.800 zł, w tym:
a) w dziale "Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę" na kwotę 2.000 zł
c) w dziale "Działalność usługowa" na kwotę 500 zł
d) w dziale "Administracja publiczna" na kwotę 500 zł
e) w dziale "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" na kwotę 800 zł
2. Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków określa załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 60/2017
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 9 sierpnia 2017 r.
Zestawienie dochodów w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej
DOTACJE - ZMNIEJSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 852 Pomoc społeczna 14.000
  85230 Pomoc w zakresie dożywiania 14.000
  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 14.000
    Razem zmniejszenia 14.000

 

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 60/2017
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 9 sierpnia 2017 r.
Wydatki w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej
WYDATKI - ZMNIEJSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 852 Pomoc społeczna 14.000
  85230 Pomoc w zakresie dożywiania 14.000
  3110 Świadczenia społeczne 14.000
    Razem zmniejszenia 14.000

 

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 60/2017
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 9 sierpnia 2017 r.
Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Zwiększenia w zł Zmniejszenia w zł
1. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 2.000 2.000
  40002 Dostarczanie wody 2.000 2.000
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia   2.000
  4300 Zakup usług pozostałych 2.000  
2. 710 Działalność usługowa 500 500
  71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 500  
  4300 Zakup usług pozostałych 500  
  71035 Cmentarze   500
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia   500
3. 750 Administracja publiczna 500 500
  75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 500 500
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia   500
  4300 Zakup usług pozostałych 500  
4. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 800 800
  75412 Ochotnicze straże pożarne 800  
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 800  
  75421 Zarządzanie kryzysowe   800
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia   800
    Razem 3.800 3.800

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 60/2017 z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania własne oraz przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:18.10.2017 10:54
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:18.10.2017 10:56