Zarządzenie Nr 61/2017
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 23 sierpnia 2017 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone oraz przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej

Działając na podst. art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) i § 10 pkt 1 Uchwały budżetowej Gminy Stary Dzików na 2017 rok Nr 128/XXXV/2016 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 28 grudnia 2016r.

Wójt Gminy w Starym Dzikowie
zarządza co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu na 2017 rok o kwotę 3.518 zł, w tym z następujących źródeł:
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na:
- dofinansowanie zadań z zakresu spraw obywatelskich - 3.518 zł
2. Szczegółowe kwoty dochodów określa załącznik Nr 1.

§ 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu na 2017 rok o kwotę 3.518 zł, w tym na:
- zakup materiałów i wyposażenia w ramach realizacji zadania z zakresu spraw obywatelskich - 3.518 zł
2. Szczegółowe kwoty wydatków określa załącznik Nr 2.

§ 3

1. Z kwoty dochodów i wydatków wprowadzonych niniejszym zarządzeniem wyodrębnia się:
a) zwiększenie dochodów i wydatków przeznaczonych na sfinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych związanych z realizacją tych zadań w wysokości 3.518 zł, z tego na:
- dofinansowanie zadań z zakresu spraw obywatelskich - 3.518 zł
2. Szczegółowe kwoty wyodrębnionych wydatków na finansowanie zadań zleconych gminie oraz dotacje celowe związane z realizacją tych zadań określa załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

1. Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami na łączną kwotę 2.100 zł, w tym:
a) w dziale "Leśnictwo" na kwotę 600 zł
b) w dziale "Ochrona zdrowia" na kwotę 1.500 zł
2. Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków określa załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 61/2017
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 23 sierpnia 2017 r.
Zestawienie dochodów w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej
DOTACJE - ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 750 Administracja publiczna 3.518
  75011 Urzędy wojewódzkie 3.518
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 3.518
    Razem zwiększenia 3.518

 

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 61/2017
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 23 sierpnia 2017 r.
Wydatki w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej
WYDATKI - ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 750 Administracja publiczna 3.518
  75011 Urzędy wojewódzkie 3.518
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3.518
    Razem zwiększenia 3.518

 

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 61/2017
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 23 sierpnia 2017 r.
Zestawienie dochodów w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej
DOTACJE - ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 750 Administracja publiczna 3.518
  75011 Urzędy wojewódzkie 3.518
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 3.518
    Razem zwiększenia 3.518
WYDATKI - ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 750 Administracja publiczna 3.518
  75011 Urzędy wojewódzkie 3.518
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3.518
    Razem zwiększenia 3.518

 

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 61/2017
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 23 sierpnia 2017 r.
Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Zwiększenia w zł Zmniejszenia w zł
1. 020 Leśnictwo 600 600
  02001 Gospodarka leśna 600 600
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 500  
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 100  
  4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   600
2. 851 Ochrona zdrowia 1.500 1.500
  85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1.500 1.500
  3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   1.500
  4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1.500  
    Razem 2.100 2.100

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 61/2017 z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone oraz przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:18.10.2017 11:28
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:18.10.2017 11:30