Zarządzenie Nr 62/2017
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 31 sierpnia 2017 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej

Działając na podst. art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) i § 10 pkt 1 Uchwały budżetowej Gminy Stary Dzików na 2017 rok Nr 128/XXXV/2016 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 28 grudnia 2016r.

Wójt Gminy w Starym Dzikowie
zarządza co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami na łączną kwotę 55.956,00 zł, w tym:
a) w dziale 801 "Oświata i wychowanie" na kwotę 55.956,00 zł
2. Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków określa załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 62/2017
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 31 sierpnia 2017 r.
Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Zwiększenia w zł Zmniejszenia w zł
1. 801 Oświata i wychowanie 55.956,00 55.956,00
  80101 Szkoły podstawowe 13.457,00 0,00
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 760,00 0,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11.400,00 0,00
  4280 Zakup usług zdrowotnych 288,00 0,00
  4300 Zakup usług pozostałych 759,00 0,00
  4410 Podróże służbowe krajowe 14,00 0,00
  4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 236,00 0,00
  80103 Oddziały przedszkolne 5.850,00 0,00
  3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2.900,00 0,00
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2.950,00 0,00
  80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 900,00 44.027,00
  4010 Wynagrodzenia osobowe 0,00 44.027,00
  4120 Składki na ubezpieczenia społeczne 900,00 0,00
  80110 Gimnazja publiczne 35.749,00 11.929,00
  3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4.000,00 0,00
  4010 Wynagrodzenia osobowe 20.200,00 0,00
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0,00 11.929,00
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10.000,00 0,00
  4120 Składki na Fundusz Pracy 1.450,00 0,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 99,00 0,00

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 62/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:18.10.2017 13:35
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:18.10.2017 13:35