Zarządzenie Nr 64/2017
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 18 września 2017 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej

Działając na podst. art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) i § 10 pkt 1 Uchwały budżetowej Gminy Stary Dzików na 2017 rok Nr 128/XXXV/2016 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 28 grudnia 2016r.

Wójt Gminy w Starym Dzikowie
zarządza co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami na łączną kwotę 16.875,00 zł, w tym:
a) w dziale 801 "Oświata i wychowanie" na kwotę 15.865,00 zł
b) w dziale 750 "Administracja publiczna" na kwotę 1.010,00 zł
2. Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków określa załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 64/2017
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 18 września 2017 r.
Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Zwiększenia w zł Zmniejszenia w zł
1. 801 Oświata i wychowanie 15.865,00 15.865,00
  80101 Szkoły podstawowe 13.365,00 10.865,00
  4010 Wynagrodzenia osobowe 0,00 10.865,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.000,00 0,00
  4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 0,00
  4260 Zakup energii 8.000,00 0,00
  4300 Zakup usług pozostałych 500,00 0,00
  4410 Podróże służbowe krajowe 165,00 0,00
  4440 Odpis na ZFŚS 2.500,00 0,00
  80103 Oddziały przedszkolne 2.500,00 0,00
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2.500,00 0,00
  80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 0,00 2.500,00
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 2.500,00
  80148 Stołówki szkolne 0,00 2.500,00
  4440 Odpis na ZFŚS 0,00 2.500,00
2. 750 Administracja publiczna 1.010,00 1.010,00
  75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 1.010,00 1.010,00
  4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 0,00 1.010,00
  4440 Odpis na ZFŚS 257,00 0,00
  4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 753,00 0,00

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 64/2017 z dnia 18 września 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:19.10.2017 09:24
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:19.10.2017 09:26