Uchwała Nr 174/XLV/2017 z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2017 rok

Uchwała Nr 174/XLV/2017
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 25 października 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2017 rok

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875), art. 211 oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870)

Rada Gminy Stary Dzików
uchwala, co następuje:

§ 1

W budżecie gminy na 2017 rok wprowadza się następujące zmiany:
1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 205.500 zł z przeznaczeniem na:
a) zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 1553R Cewków-Stary Dzików-Oleszyce w km 8+494 - 12+650" - 70.000 zł
b) zadanie pn. "Przebudowa parkingu przy Urzędzie Gminy w Starym Dzikowie" - 17.000 zł
c) wynagrodzenia z tytułu umowy-zlecenia (pozyskanie drewna, pielęgnacja, hodowla lasu) - 60.000 zł
d) zakup sadzonek leśnych - 20.000 zł
e) zakup energii dla stacji uzdatniania wody - 10.000 zł
f) ekwiwalent dla strażaków OSP za udział w akcjach ratowniczych - 7.000 zł
g) pokrycie kosztów sądowych - 5.000 zł
h) naprawę systemu wczesnego powiadamiania w OSP Cewków - 4.000 zł
i) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników świetlic szkolnych - 12.500 zł
2. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 1.233.899 zł przeznaczone na:
a) zadanie pn. "Przebudowa boiska piłkarskiego oraz urządzeń sportowo-rekreacyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą" - 1.233.899 zł
3. Na podstawie złożonego przez sołtysa wsi Ułazów wniosku o zmianę przedsięwzięcia realizowanego ze środków funduszu sołeckiego w 2017 roku zmniejsza się wydatki w zadaniu remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych - wygon za Kustroniem o kwotę 10.000 zł (dział 600, rozdział 60017 paragraf 4270) i zwiększa się wydatki-w zadaniu: zakup kruszywa na remonty wygonów o kwotę 10.000 zł (dział 600 rozdział 60017 paragraf 4210).
4. Na podstawie złożonego przez sołtysa wsi Moszczanica wniosku o zmianę przedsięwzięcia realizowanego ze środków funduszu sołeckiego w 201-7 roku zmniejsza się wydatki w zadaniu remont drogi dojazdowej do pól - wygon Moszczanicki o kwotę 18.000 zł (dział 600, rozdział 60017 paragraf 4270) i zwiększa się wydatki w zadaniu:
- zakup rur przepustowych o kwotę 2.200 zł (dział 600 rozdział 60017 paragraf 421O)
- zakup kamienia na wygony o kwotę 11.000 zł (dział 600 rozdział 60017 paragraf 421O)
- usługi koparką przy naprawach wygonów - 4.800 zł (dział 600 rozdział 60017 paragraf 4300)
5. Na podstawie złożonego przez sołtysa wsi Cewków wniosku o zmianę przedsięwzięcia realizowanego ze środków funduszu sołeckiego w 2017 roku zmniejsza się wydatki w zadaniu remont wygonu Moszczaniekiego o kwotę 8.000 zł (dział 600, rozdział 60017 paragraf 4270) i zwiększa się wydatki w zadaniu: zakup kamienia
na drogi dojazdowe do pól o kwotę 8.000 zł (dział 600 rozdział 60017 paragraf 421O).
7. Szczegółowe kwoty zwiększeń i zmniejszeń wydatków w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę 1.028.399 zł.
2. Zmniejsza się źródło pokrycia deficytu w postaci długoterminowych kredytów i pożyczek w wysokości 1.028.399 zł.
3. Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 1.028.399 zł, z tego:
- § 952 "Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym" - 1.028.399 zł .
4. Zmniejsza się limit zaciąganych kredytów i pożyczek o kwotę 1.028.399 zł, w tym na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu o kwotę 1.028.399 zł.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 174/XLV/2017
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 25 października 2017 r.
Zestawienie dochodów w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej
I   ZWIĘKSZENIA
1. 020 Leśnictwo 80.000
  02001 Gospodarka leśna 80.000
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 60.000
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20.000
2. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 10.000
  40002 Dostarczanie wody 10.000
  4260 Zakup energii 10.000
3. 600 Transport i łączność 70.000
  60014 Drogi wewnętrzne 70.000
  6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 70.000
4. 750 Administracja publiczna 22.000
  75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 22.000
  4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 5.000
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 17.000
5. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 11.000
  75412 Ochotnicze straże pożarne 11.000
  3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 7.000
  4270 Zakup usług remontowych 4.000
6. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 12.500
  85401 Świetlice szkolne 12.500
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7.000
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5.500
    Razem zwiększenia 205.500
II   ZMNIEJSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 926 Kultura fizyczna 1.233.899
  92601 Obiekty sportowe 1.233.899
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.233.899
    Razem zmniejszenia 1.233.899

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 174/XLV/2017 z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2017 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:02.11.2017 11:51

Rejestr zmian dokumentu

pokaż