Uchwała Nr 175/XLV/2017 z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stary Dzików

Uchwała Nr 175/XLV/2017
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 25 października 2017 r.

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stary Dzików

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1875), art. 231 ust. 1 oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)

Rada Gminy Stary Dzików
uchwala co następuje:

§ 1

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletnich projektów stanowiących przedsięwzięcia, o których mowa wart. 226 ust. 4 pkt 1 lit. a) ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do uchwały Nr 129/XXXV/2016 Rady Gminy Stary Dzików z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stary Dzików na 2017 rok z późniejszymi zmianami:
a) pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1553R Cewków-Stary Dzików-Oleszyce w km 8+494 - 12+650 zlokalizowanej na terenie Gminy Stary Dzików" poprzez zwiększenie zakresu przedsięwzięcia w 2017 roku wskutek zwiększenia wydatków o kwotę 70.000 zł spowodowanych robotami dodatkowymi (m.in. wykonanie dodatkowych zjazdów, barier zabezpieczajacych, rowów krytych, obrukowanie na wlotach i wylotach rur poprzecznych)
b) pn. "Przebudowa boiska piłkarskiego oraz urzadzeń sportowo-rekreacyjnych wraz z niezbędna infrastrukturą" poprzez zmniejszenie zakresu przedsięwzięcia w 2017 roku wskutek zmniejszenia wydatków o kwotę 1.233.899 zł i jednoczesne zwiększenie zakresu przedsięwzięcia w 2018 roku wskutek zwiększenia wydatków o kwotę 1.434.150 zł spowodowanych zmianami w harmonogramie realizacji zadania: przesunięcie realizacji zadania z 2017 roku na 2018 oraz wykonanie dodatkowych prac związanych z robotami naprawczymi, dodatkowym oswiatleniem stadionu.
2. W związku ze zmianą, o której mowa w ust. 1:
- zwiększeniu ulegają wydatki na przedsięwzięcie wymienione w ust. 1 lit a) w 2017 r. o kwotę 70.000 zł
- zmniejszeniu ulegają wydatki na przedsięwzięcie wymienione w ust. 1 lit. b) w 2017 r. o kwotę 1.233.899 zł
- zwiększeniu ulegają wydatki na przedsięwzięcie wymienione w ust. 1 lit. b) w 2018 r. o kwotę 1.434.150 zł
Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie ulegaja zwiększeniu do kwoty 10.860.234,39 zł.
3. Limit zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 ulega zwiększeniu o kwotę 270.251 zł, w tym:
- w roku 2017 zmniejsza się o kwotę 1.163.899 zł
- w roku 2018 zwiększa się o kwotę 1.434.150 zł

§ 2

Określa się wieloletnią prognozę finansową Gminy Stary Dzików wraz z prognozą kwoty długu na lata 2017 - 2023, w brzmieniu jak w załączniku Nr 1 oraz objaśnienia stanowiące załacznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Określa się przedsięwzięcia, o których mowa wart. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, w brzmieniu jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 175/XLV/2017 z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stary Dzików
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:02.11.2017 12:05