OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
 

Wójt Gminy Stary Dzików ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze
w Urzędzie Gminy w Starym Dzikowie, ul. Kościuszki 79, 37-632 Stary Dzików

 

1. Stanowisko pracy: ds. wymiaru podatków

Warunki pracy: praca na pełny etat, pierwsza umowa na okres próbny, dobowy wymiar czasu pracy – 8 godzin, tygodniowy wymiar czasu pracy – 40 godzin, wynagrodzenie ustalane zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1786 z późn. zm.) oraz Regulaminem wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Starym Dzikowie, wypłacane raz w m-cu do 28 każdego miesiąca.

2. Niezbędne wymagania od kandydatów:

•    wykształcenie wyższe: preferowany kierunek studiów: ekonomia, rachunkowość, administracja
•    pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych
•    obywatelstwo polskie
•    znajomość przepisów prawa, tj. ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, Ordynacji podatkowej, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o podatku rolnym, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz przepisy wykonawcze do tych ustaw, Kodeksu postępowania administracyjnego,
•    stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku
•    niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie
•    doświadczenie: udokumentowane minimum 2 lata stażu pracy

3. Dodatkowe wymagania od kandydatów:

•    doświadczenie pracy w organach podatkowych bądź w jednostkach samorządu terytorialnego będzie dodatkowym atutem
•    znajomość obsługi komputera (pakiet Microsoft Office, poczta elektroniczna)
•    umiejętność pracy w zespole,
•    sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, kreatywność, komunikatywność

4. Wymagane dokumenty:

1.    życiorys (CV),
2.    list motywacyjny,
3.    kserokopie świadectw pracy, bądź innych dokumentów potwierdzających staż pracy,
4.    kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
5.    kwestionariusz osobowy,
6.    pisemne oświadczenie o niekaralności, korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
7.    oświadczenie o braku przeciwskazań do zatrudnienia na danym stanowisku                                   
8.    inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

5. Dodatkowe informacje:

Informacja wynikająca z art. 13 ust. 2 pkt 4b ustawy o pracownikach samorządowych - w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia tj. październik 2017r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Starym Dzikowie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych przekroczył  6 %.

6. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać osobiście lub przesłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego) w zamkniętych kopertach z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata  do Urzędu Gminy w Starym Dzikowie ul. Kościuszki 79, 37-632 Stary Dzików pokój Nr 1 (Sekretariat) z dopiskiem „Nabór na stanowisko ds. wymiaru podatku” w terminie do 29.11.2017r. do godz. 15.30. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.
Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015r. poz. 2135 z późn. zm.), oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202 z późn. zm. )”.
Komisyjny wybór kandydata nastąpi po przeprowadzeniu przeglądu ofert i zapoznaniu się z ich treścią. W przypadku kiedy dane zawarte w ofercie nie wystarczą do podjęcia decyzji o wyborze – przeprowadzone zostaną testy lub rozmowy kwalifikacyjne w wybranymi osobami, po uprzednim zawiadomieniu.                                                                                                                       
Wyniki z przeprowadzone naboru zostaną podane do publicznej wiadomości w formie informacji na stronie internetowej BIP Gminy Stary Dzików oraz na tablicy informacyjnej.
Szczegółowe informacje na temat dodatkowych wymagań oraz zakresu wykonywanych zadań można uzyskać w Urzędzie Gminy w Starym Dzikowie pod numerem telefonu (16) 6318050 wewn. 29.  Osobą upoważnioną do kontaktów jest Skarbnik Gminy.
Wójt Gminy Stary Dzików zastrzega sobie prawo odstąpienia od rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyn.

 

                                                                                                Wójt Gminy Stary Dzików
                                                                                                       Barbara Małecka

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Starym Dzikowie
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:13.11.2017 12:47
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:13.11.2017 12:47