Uchwała Nr 176/XXIII/2005 z dnia 27 lutego 2005 r. o zmianie uchwały Nr 164/XXII/2005 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy...

Uchwała Nr 176/XXIII/2005
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 27 lutego 2005 r.

o zmianie uchwały Nr 164/XXII/2005 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)

Rada Gminy w Starym Dzikowie
uchwala co następuje:

§ 1

W uchwale Nr 164/XXII/2005 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów wprowadza się następującą zmianę:
-
we “Wniosku o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym” stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały w punkcie 6 dodaje się podpunkt h):
“h) wielodzietność”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2005 r.
2.
Uchwała podlega podaniu do wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w szkołach na terenie Gminy oraz opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 176/XXIII/2005 z dnia 27 lutego 2005 r. o zmianie uchwały Nr 164/XXII/2005 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy...
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:08.08.2005 14:37

Rejestr zmian dokumentu

pokaż