Zarządzenie Nr 67/2017
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 29 września 2017 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne oraz przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej

Działając na podst. art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) i § 10 pkt 1 Uchwały budżetowej Gminy Stary Dzików na 2017 rok Nr 128/XXXV/2016 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 28 grudnia 2016r.

Wójt Gminy w Starym Dzikowie
zarządza co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu na 2017 rok o kwotę 163.067 zł, w tym z następujących źródeł:
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracj i rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na:
- realizację świadczenia wychowawczego - 143.000 zł
- dofinansowanie zadań z zakresu spraw obywatelskich - 208 zł
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 3.927 zł
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na:
- zasiłki stałe - 15.932 zł
2. Szczegółowe kwoty dochodów określa załącznik Nr 1.

§ 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu na 2017 rok o kwotę 163.067 zł, w tym na:
- opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 3.927 zł
- zakup materiałów i wyposażenia w ramach realizacj i zadania z zakresu spraw obywatelskich - 208zł
- wypłatę zasiłków stałych - 15.932 zł
- wypłatę świadczeń wychowawczych - 143.000 zł
2. Szczegółowe kwoty wydatków określa załącznik Nr 2.

§ 3

1. Z kwoty dochodów i wydatków wprowadzonych niniejszym zarządzeniem wyodrębnia się:
a) zwiększenie dochodów i wydatków przeznaczonych na sfinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych związanych z realizacją tych zadań w wysokości 147.135 zł, z tego na:
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 3.927 zł
- dofinansowanie zadań z zakresu spraw obywatelskich - 208 zł
- realizację świadczenia wychowawczego - 143.000 zł
2. Szczegółowe kwoty wyodrębnionych wydatków na finansowanie zadań zleconych gminie oraz dotacje celowe związane z realizacją tych zadań określa załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

1. Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami na łączną kwotę 3.500 zł, w tym:
a) w dziale "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" na kwotę 500 zł
b) w dziale "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" na kwotę 3.000 zł
2. Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków określa załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 67/2017
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 29 września 2017 r.
Zestawienie dochodów w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej
DOTACJE - ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 750 Administracja publiczna 208
  75011 Urzędy wojewódzkie 208
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 208
2. 852 Pomoc społeczna 19.859
  85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektore świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 3.927
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 3.927
  85216 Zasiłki stałe 15.932
  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 15.932
3. 855 Rodzina 143.000
  85501 Świadczenia wychowawcze 143.000
  2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 143.000
    Razem zwiększenia 163.067

 

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 67/2017
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 29 września 2017 r.
Wydatki w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej
WYDATKI - ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 750 Administracja publiczna 208
  75011 Urzędy wojewódzkie 208
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 208
2. 852 Pomoc społeczna 19.859
  85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektore świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 3.927
  4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 3.927
  85216 Zasiłki stałe 15.932
  3110 Świadczenia społeczne 15.932
3. 855 Rodzina 143.000
  85501 Świadczenia wychowawcze 143.000
  3110 Świadczenia społeczne 143.000
    Razem zwiększenia 163.067

 

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 67/2017
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 29 września 2017 r.
Wyodrębnione wydatki na finansowanie zadań zleconych oraz dotacje związane z realizacją tych zadań
DOTACJE - ZWIĘKSZSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 750 Administracja publiczna 208
  75011 Urzędy wojewódzkie 208
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 208
2. 852 Pomoc społeczna 19.859
  85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektore świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 3.927
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 3.927
3. 855 Rodzina 143.000
  85501 Świadczenia wychowawcze 143.000
  2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 143.000
    Razem zwiększenia 147.135
WYDATKI - ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 750 Administracja publiczna 208
  75011 Urzędy wojewódzkie 208
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 208
2. 852 Pomoc społeczna 19.859
  85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektore świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 3.927
  4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 3.927
3. 855 Rodzina 143.000
  85501 Świadczenia wychowawcze 143.000
  3110 Świadczenia społeczne 143.000
    Razem zwiększenia 147.135

 

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 67/2017
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 29 września 2017 r.
Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Zwiększenia w zł Zmniejszenia w zł
1. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 500 500
  75412 Ochotnicze straże pożarne 500 500
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia   500
  4300 Zakup usług pozostałych 500  
2. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3.000 3.000
  90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 3.000 3.000
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   3.000
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3.000  
    Razem 3.500 3.500

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 67/2017 z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne oraz przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:08.12.2017 12:33
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:20.02.2018 10:15