Zarządzenie Nr 66/2017
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 27 września 2017 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej

Działając na podst. art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) i § 10 pkt 1 Uchwały budżetowej Gminy Stary Dzików na 2017 rok Nr 128/XXXV/2016 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 28 grudnia 2016r.

Wójt Gminy w Starym Dzikowie
zarządza co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami na łączną kwotę 47.646,00 zł, w tym:
a) w dziale 801 "Oświata i wychowanie" na kwotę 47.646,00 zł
2. Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków określa załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 66/2017
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 27 września 2017 r.
Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Zwiększenia w zł Zmniejszenia w zł
1. 801 Oświata i wychowanie 47.646 47.646
  80101 Szkoły podstawowe 7.150 41.145
  4010 Wynagrodzenia osobowe 0 40.000
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4.511 0
  4260 Zakup energii 124 0
  4280 Zakup usług zdrowotnych 400 0
  4410 Podróże służbowe krajowe 115 0
  4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0 1.145
  80103 Oddziały przedszkolne 113 0
  4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 113 0
  80110 Gimnazja publiczne 40.100 6.351
  4010 Wynagrodzenia osobowe 40.000 0
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 100 0
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0 500
  4260 Zakup energii 0 4.511
  4280 Zakup usług zdrowotnych 0 340
  4300 Zakup usług pozostałych 0 500
  4430 Różne opłaty i składki 0 500
  80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 133 0
  4410 Podróże służbowe krajowe 133 0
  80148 Stołówki szkolne 150 150
  4260 Zakup energii 150 0
  4280 Zakup usług zdrowotnych 0 150

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 66/2017 z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:08.12.2017 12:33
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:15.02.2018 14:04