Zarządzenie Nr 65/2017
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 18 września 2017 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone oraz przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej

Działając na podst. art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) i § 10 pkt 1 Uchwały budżetowej Gminy Stary Dzików na 2017 rok Nr 128/XXXV/2016 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 28 grudnia 2016r.

Wójt Gminy w Starym Dzikowie
zarządza co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu na 2017 rok o kwotę 2.739 zł, w tym z następujących źródeł:
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na:
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 2.739 zł
2. Szczegółowe kwoty dochodów określa załącznik Nr 1.

§ 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu na 2017 rok o kwotę 2.739 zł, w tym na:
- wynagrodzenia pracownika świadczącego usługi opiekuńcze - 2.739 zł
2. Szczegółowe kwoty wydatków określa załącznik Nr 2.

§ 3

1. Z kwoty dochodów i wydatków wprowadzonych niniejszym zarządzeniem wyodrębnia się:
a) zwiększenie dochodów i wydatków przeznaczonych na sfinansowanie zadań zleconych z
zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych związanych z realizacją tych zadań w wysokości 2.739 zł, z tego na:
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 2.739 zł
2. Szczegółowe kwoty wyodrębnionych wydatków na finansowanie zadań zleconych gminie oraz dotacje celowe związane z realizacją tych zadań określa załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

1. Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami na łączną kwotę 21.840 zł, w tym:
a) w dziale "Leśnictwo" na kwotę 6.840 zł
b) w dziale "Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę" na kwotę 10.800 zł
c) w dziale "Administracja publiczna" na kwotę 2.800 zł
d) w dziale "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" na kwotę 500 zł
e) w dziale "Rodzina" na kwotę 900 zł
2. Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków określa załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 65/2017
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 18 września 2017 r.
Zestawienie dochodów w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej
DOTACJE - ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 852 Pomoc społeczna 2.739
  85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 2.739
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2.739
    Razem zwiększenia 2.739

 

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 65/2017
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 18 września 2017 r.
Wydatki w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej
WYDATKI - ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 852 Pomoc społeczna 2.739
  85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 2.739
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2.739
    Razem zwiększenia 2.739

 

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 65/2017
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 18 września 2017 r.
Wyodrębnione wydatki na finansowanie zadań zleconych oraz dotacje związane z realizacją tych zadań
WYDATKI - ZWIĘKSZSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 852 Pomoc społeczna 2.739
  85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 2.739
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2.739
    Razem zwiększenia 2.739
DOTACJE - ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 852 Pomoc społeczna 2.739
  85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 2.739
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2.739
    Razem zwiększenia 2.739

 

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 65/2017
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 18 września 2017 r.
Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Zwiększenia w zł Zmniejszenia w zł
1. 020 Leśnictwo 6.840 6.840
  02001 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 6.840 6.840
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6.840  
  4300 Zakup usług pozostałych   6.840
2. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 10.800 10.800
  40002 Dostarczanie wody 10.800 10.800
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 10.800  
  4260 Zakup energii   10.800
3. 750 Administracja publiczna 2.800 2.800
  75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1.300 2.800
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   2.800
  4120 Składki na Fundusz Pracy 500  
  4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 800  
  75095 Pozostała działalność 1.500  
  4220 Zakup środków żywności 1.500  
4. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 500 500
  75412 Ochotnicze straże pożarne 500 500
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia   500
  4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500  
5. 855 Rodzina 900 900
  85501 Świadczenie wychowawcze 500 500
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia   500
  4360 Opłaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych 500  
  85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 400 400
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne   400
  4120 Składki na Fundusz Pracy 400  
    Razem 21.840 21.840

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 65/2017 z dnia 18 września 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone oraz przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:08.12.2017 12:33
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:14.02.2018 15:23