Zarządzenie Nr 68/2017
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 2 października 2017 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej

Działając na podst. art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) i § 10 pkt 1 Uchwały budżetowej Gminy Stary Dzików na 2017 rok Nr 128/XXXV/2016 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 28 grudnia 2016r.

Wójt Gminy w Starym Dzikowie
zarządza co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami na łączną kwotę 8.360,00 zł, w tym:
a) w dziale 750 "Administracja publiczna" na kwotę 500,00 zł
b) w dziale 801 "Oświata i wychowanie" na kwotę 3.660,00 zł
c) w dziale 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" na kwotę 4.200,00 zł
2. Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków określa załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 68/2017
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 2 października 2017 r.
Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Zwiększenia w zł Zmniejszenia w zł
1. 750 Administracja publiczna 500 500
  75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 500 500
  4120 Składki na Fundusz Pracy 500 0
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0 500
2. 801 Oświata i wychowanie 3.660 3.660
  80101 Szkoły podstawowe 1.690 1.690
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0 1.690
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.690 0
  80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 1.813 400
  3020 Nagrody i wydatki osobwe niezaliczone do wynagrodzeń 1.000 0
  4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 615 0
  4240 Zakup pomocy naukowych, sysaktycznych i książek 0 400
  4280 Zakup usług zdrowotnych 198 0
  80110 Gimnazja Publiczne 0 1.570
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0 1.570
  80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach 157 0
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 157 0
3. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 4.200 4.200
  85401 Świetlice szkolne 4.200 1.576
  4010 Wynagrodzenia osobowe 4.000 0
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0 100
  4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 200 0
  4120 Składki na Fundusz Pracy 0 300
  4240 Zakup pomocy naukowych, sysaktycznych i książek 0 200
  4280 Zakup usług zdrowotnych 0 800
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0 176
  85415 Stypendia dla uczniów 0 2.624
  3240 Stypendia dla uczniów 0 2.624

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 68/2017 z dnia 2 lipca 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:08.12.2017 12:34
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:11.12.2017 13:10