Zarządzenie nr 69/2017
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 2 października 2017 r.

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

Na podstawie załącznika Nr 7 (Instrukcja inwentaryzacyjna) do Zarządzenia Nr 2a/2011 Wójta Gminy Stary Dzików z dnia 3 stycznia 2011r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w związku z art. 26 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994r. (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1047 z późn. zm.)

zarządzam:

1) Przeprowadzenie rocznej inwentaryzacji majątku w Urzędzie Gminy w Starym Dzikowie, zgodnie z planem inwentaryzacji stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2) Inwentaryzacja przeprowadzona będzie w okresie od 03.10.2017 r. do 15.01.2018 r.
3) Powołuję Komisję Inwentaryzacyjną w składzie:
Tadeusz Nieckarz - przewodniczący Komisji
Józefa Rębisz - członek Komisji
4) Inwentaryzacją należy objąć następujące składniki majątkowe:
a) środki pieniężne
b) materiały
c) drewno
d) środki trwałe, z wyjątkiem środków trwałych znajdujących się na terenie strzeżonym
e) wartości niematerialne i prawne
f) kredyty i pożyczki
g) pozostałe środki trwałe (wyposażenie) z wyjątkiem pozostałych środków trwałych znajdujących się na terenie strzeżonym
h) inne aktywa i pasywa jednostki i budżetu gminy
i) należności i zobowiązania
5) Do przeprowadzenia spisu z natury wyznaczam następujące osoby, spośród których Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej powoła dwu- lub trzyosobowe zespoły spisowe:
Marek Buczko
Tadeusz Jabłoński
Elżbieta Samagalska
Mariusz Wach
Andrzej Horajski
Czesław Tabor
Zbigniew Broź
Jan Nieckarz
Marek Sobków
Marta Stopyra
Justyna Jabłońska
6) Zobowiązuję przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej do prawidłowego i terminowego przeprowadzenia spisów z natury i wyjaśnienia różnic inwentaryzacyjnych.
7) Zobowiązuję pracowników Referatu Finansowego do prawidłowego i terminowego dokonania wyceny inwentaryzowanych składników majątku oraz ustalenia różnic inwentaryzacyjnych.
8) Zobowiązuję przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej do weryfikacji różnic inwentaryzacyjnych, sporządzenia protokołu w sprawie przyczyn powstania różnic inwentaryzacyjnych, przedstawienia wniosków dotyczących ich rozliczenia, a także sporządzenia sprawozdania z przebiegu inwentaryzacji, uzyskanie akceptacji Skarbnika i przedstawienia ich do zatwierdzenia Wójtowi w wyznaczonym terminie.
9) Członków komisji i zespołów spisowych czynię odpowiedzialnymi za właściwe rzetelne przeprowadzenie inwentaryzacji, zgodnie ze stanem faktycznym.
10) Szczegółowe zasady, tryb przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji określa Instrukcja Inwentaryzacyjna stanowiąca załącznik nr 7 do Zarządzenia Nr 2a/2011 Wójta Gminy Stary Dzików z dnia 2 stycznia 2011r.
11) Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 69/2017 z dnia 2 października 2017 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:11.12.2017 09:08
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:25.06.2018 12:30