Zarządzenie Nr 70/2017
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 2 października 2017 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej

Działając na podst. art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) i § 10 pkt 1 Uchwały budżetowej Gminy Stary Dzików na 2017 rok Nr 128/XXXV/2016 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 28 grudnia 2016r.

Wójt Gminy w Starym Dzikowie
zarządza co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami na kwotę 15.200 zł, w tym:
a) w dziale "Leśnictwo" na kwotę 9.900 zł
b) w dziale "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" na kwotę 5.300 zł
3. Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków określa załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 70/2017
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 2 października 2017 r.
Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Zwiększenia w zł Zmniejszenia w zł
1. 020 Leśnictwo 9.900 9.900
  02001 Gospodarka leśna 9.900 9.900
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6.000  
  4300 Zakup usług pozostałych 3.900  
  4530 Podatek od towarów i usług (VAT)   9.900
2. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 5.300 5.300
  75412 Ochotnicze straże pożarne 5.300 3.500
  3030 Rózne wydatki na rzecz osób fizycznych 3.500  
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   2.800
  4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   700
  4300 Zakup usług pozostałych   1.500
  4430 Różne opłaty i składki   300
  75421 Zarządzanie kryzysowe   1.800
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia   1.500
  4300 Zakup usług pozostałych   300
    Razem 15.200 15.200

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 70/2017 z dnia 2 października 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:11.12.2017 09:23
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:11.12.2017 09:25