Zarządzenie Nr 71/2017
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 9 października 2017 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania własne oraz przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej

Działając na podst. art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) i § 10 pkt 1 Uchwały budżetowej Gminy Stary Dzików na 2017 rok Nr 128/XXXV/2016 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 28 grudnia 2016r.

Wójt Gminy w Starym Dzikowie
zarządza co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu na 2017 rok o kwotę 2.801,42 zł, w tym z następujących źródeł:
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na:
- zatrudnienie asystenta rodziny - 2.801,42 zł
2. Szczegółowe kwoty dochodów określa załącznik Nr 1.

§ 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu na 2017 rok o kwotę 2.801,42 zł, w tym na:
- wynagrodzenie asystenta rodziny - 2.801,42 zł
2. Szczegółowe kwoty wydatków określa załącznik Nr 2.

§ 3

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 71/2017
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 9 października 2017 r.
Zestawienie dochodów w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej
DOTACJE - ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 855 Rodzina 2.801,42
  85504 Wspieranie rodziny 2.801,42
  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnyvh) 2.801,42
    Razem zwiększenia 2.801,42

 

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 71/2017
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 9 października 2017 r.
Wydatki w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej
WYDATKI - ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 855 Rodzina 2.801,42
  85504 Wspieranie rodziny 2.801,42
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2.801,42
    Razem zwiększenia 2.801,42

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 71/2017 z dnia 9 października 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania własne oraz przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:11.12.2017 10:08
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:11.12.2017 10:10