Uchwała Nr 177/XXIII/2005 z dnia 27 lutego 2005 r. w sprawie załatwienia – rozpatrzenia skargi Stanisława Bednarza na bezczynność Wójta Gminy Stary Dzików w wykonaniu uchwały Rady Gminy.

Zawiadomienie – uchwała Nr 177/XXIII/2005
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 27 lutego 2005 r.

w sprawie załatwienia – rozpatrzenia skargi Stanisława Bednarza na bezczynność Wójta Gminy Stary Dzików w wykonaniu uchwały Rady Gminy w Starym Dzikowie Nr 135/XXI/2000 z dnia 18 października 2000 r. a dotyczącą zamiany nieruchomości

Na podstawie art. 229 pkt 3 i art. 237 § 3 oraz art. 238 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 48 poz. 1071 z późn. zm.) a także art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy w Starym Dzikowie po rozpatrzeniu skargi na działanie organu samorządowego bezczynność Wójta Gminy w Starym Dzikowie z dnia 26 lipca 2004 r. złożonej przez Stanisława Bednarza zam. (...) i postanowienia Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu z dnia 31 grudnia 2004 r. o znaku SKO 0237/25/2004 (otrzymanego w dniu 31.01.2005 r.)

p o s t a n a w i a

§ 1

Zawiadomić Stanisława Bednarza, że skarga jego z dnia 26 lipca 2004 r. na bezczynność Wójta Gminy Stary Dzików w wykonaniu uchwały Rady Gminy w Starym Dzikowie Nr 135/XXI/2000 z dnia 18 października 2000 r. w sprawie zamiany nieruchomości została załatwiona odmownie – negatywnie jako bezzasadna.

§ 2

Uzasadnienie faktyczne i prawne zawiera załącznik Nr 1 do niniejszego zawiadomienia.

§ 3

Zawiadomienie – uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega przekazaniu stronie Stanisławowi Bednarzowi, Wojewodzie Podkarpackiemu w Rzeszowie oraz do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu.

 

 

Załącznik Nr 1 do
Zawiadomienia – uchwały
Nr 177/XXIII/2005
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 27 lutego 2005 r.

Uzasadnienie
faktyczne i prawne

W dniu 28 lipca 2004 r. do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu Stanisław Bednarz zam. (...) złożył skargę z datą z dnia 26.07.2004 r. na działanie organu samorządowego, to jest Wójta Gminy Stary Dzików zarzucając mu bezczynność co do wykonania uchwały Rady Gminy w Starym Dzikowie Nr 135/XXI/2000 z dnia 18 października 2000 r. w sprawie zamiany nieruchomości.
Przedmiotowa uchwała została przekazana do rozpatrzenia tut. Radzie Gminy zgodnie z właściwością wynikającą z art. 229 pkt 3 k.p.a. Rada Gminy po rozpatrzeniu skargi, zapoznaniu się ze zgromadzonym obszernym materiałem dowodowym i wysłuchaniu Wójta Gminy postanowiła skargę załatwić odmownie, negatywnie jako całkowicie bezzasadną.
Strona skarżąca Stanisław Bednarz zdaje się nie zauważać, że w sprawie zapadły dwie inne prawomocne uchwały Rady Gminy o Nr 195/XXVII/2001 z dnia 23 listopada 2001 r., w której w § 1 zmieniono numery działek a w szczególności uchwała Nr 215/XXX/2002 z dnia 24 kwietnia 2002 r., w której w § 1 w sposób jednoznaczny zakreślono granice czasowe kiedy ma nastąpić zamiana, który cyt. “2. Zamiany działek dokonać po wybudowaniu sieci kanalizacyjnej sanitarnej dla m. Ułazów (przysiółek Koziejówka).”
Ponadto uchwały zawierają postanowienia, że ich wykonanie powierza się Zarządowi Gminy, a Wójt Gminy nie może być utożsamiany z Zarządem. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym Wójt Gminy nie może wprost wykonać uchwał jako Zarząd Gminy – stąd też nie można twierdzić, choćby z tej przyczyny, że nastąpiła bezczynność organu.
Uchwała Nr 135/XXI/2000 Rady Gminy nie zakreśliła granic czasowych jej wykonania, jedynie późniejszą uchwałą z dnia 24 kwietnia 2002 r. to zmieniono określając jako granicę czasową – “po wybudowaniu sieci kanalizacyjnej”.
Podnieść w szczególności należy to, że budowa sieci kanalizacyjnej, realizacja inwestycji nie została zakończona. W szczególności z tego też powodu nie można stawiać zarzutu, że wystąpiła
bezczynność organu.
Skarżącemu była znana treść uchwały Nr 215/XXX/2002 z dnia 24 kwietnia 2002 r. o granicy czasowej “po wybudowaniu sieci kanalizacyjnej” w trakcie wielu korespondencji pomiędzy stronami, spotkań a także ostatniego pisma z dnia 10.08.2004 r. kierowanego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego a przekazanego mu do wiadomości.
Konkludując skarga Stanisława Bednarza jest przedwczesna, nie znajduje uzasadnienia, z tego też względu nie mogła być uwzględniona.
Oparcie prawne przedmiotowe zawiadomienie znajduje w uchwałach Rady Gminy wyżej cytowanych a w szczególności w § 1 i 2 uchwały Nr 215/XXX/2002 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 24 kwietnia 2002 r. zmieniające uchwałę Nr 195/XXVII/2001 z dnia 23 listopada 2001 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Starym Dzikowie a także art. 237 § 3 i art. 238 § 1 k.p.a.
Zawiadomienia dokonano w formie uchwały ze względu na to, że Rada Gminy jest organem kolegialnym i problemy rozstrzyga w formie uchwał.
Na niniejsze zawiadomienie nie przysługuje skarga do NSA/WSA – postanowienie NSA z dnia 15.01.2001 r. II SA Wr 1704/00.
Nie dopatrzono się osób winnych niezałatwienia sprawy w terminie, skoro skarga jest rażąco nieuzasadniona, chybiona i nie czyni ujemnych konsekwencji dla skarżącego.
W tym stanie rzeczy skarga nie zasługuje na uwzględnienie, a zawiadomienie jest uzasadnione.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 177/XXIII/2005 z dnia 27 lutego 2005 r. w sprawie załatwienia – rozpatrzenia skargi Stanisława Bednarza na bezczynność Wójta Gminy Stary Dzików w wykonaniu uchwały Rady Gminy.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:08.08.2005 14:42

Rejestr zmian dokumentu

pokaż