Uchwała Nr 181/XLVI/2017 z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr 174/XLV/2017 Rady Gminy Stary Dzików z dnia 25 października 2017r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2017 rok

Uchwała Nr 181/XLVI/2017
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 29 listopada 2017 r.

w sprawie zmian w Uchwale Nr 174/XLV/2017 Rady Gminy Stary Dzików z dnia 25 października 2017r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2017 rok

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875), art. 211 oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077)

Rada Gminy Stary Dzików
uchwala, co następuje:

§ 1

1. W Uchwale Nr 174/XLV/2017 Rady Gminy Stary Dzików z dnia 25 października 2017r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2017 rok wprowadza się następujące zmiany:
a) w § 1 ust. 1 kwotę 205.500 zł zastępuje się kwotą 199.350 zł.
b) w § 1 ust. 1 lit. e) kwotę 10.000 zł zastępuje się kwotą 3.850 zł.
c) w § 1 ust. 2 kwotę 1.233.899 zł zastępuje się kwotą 1.227.749 zł.
d) w § 1 ust. 2 pkt a) kwotę 1.233.899 zł zastępuje się kwotą 1.227.749 zł.
2. W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 174/XLV/2017 Rady Gminy Stary Dzików z dnia 25 października 2017r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2017 rok wprowadza się następujące zmiany:
a) w tabeli I Zwiększenia w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdziale 40002 Dostarczanie wody, paragrafie 4260 Zakup energii kwotę 10.000 zł zastępuje się kwotą 3.850 zł oraz w wierszu "Razem zwiększenia" kwotę 241.500 zł zmienia się na 235.350 zł
b) w Tabeli II Zmniejszenia w wierszu 2 w dziale 926 Kultura fizyczna rozdziale 92601 Obiekty sportowe paragrafie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmienia się kwotę 1.233.899 zł na 1.227.749 zł oraz w wierszu "Razem zmniejszenia" kwotę 1.269.899 zł zmienia się na 1.263.749 zł.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 181/XLVI/2017 z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr 174/XLV/2017 Rady Gminy Stary Dzików z dnia 25 października 2017r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2017 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:14.12.2017 13:18

Rejestr zmian dokumentu

pokaż