Uchwała Nr 178/XXIV/2005 z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Związku Gmin Ziemi Lubaczowskiej

Uchwała Nr 178/XXIV/2005
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 20 kwietnia 2005 r.

w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Związku Gmin Ziemi Lubaczowskiej

Na podstawie art. 67 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Gminy w Starym Dzikowie
uchwala co następuje:

§ 1

Przyjmuje się jednolity tekst Statutu Związku Gmin Ziemi Lubaczowskiej, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

 

 

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 178/XXIV/2005
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 20 kwietnia 2005 r.

Statut
Związku Gmin Ziemi Lubaczowskiej

1. Postanowienia ogólne

§ 1

1. Tworzy się związek międzygminny pod nazwą Związek Gmin Ziemi Lubaczowskiej zwany dalej “Związkiem”.
2.
Siedzibą Związku jest miasto Lubaczów.

§ 2

Związek tworzą gminy leżące na terenie powiatu lubaczowskiego:
-
Gmina Miejska Lubaczów,
-
Gmina Wiejska Lubaczów,
-
Gmina i Miasto Cieszanów,
-
Miasto i Gmina Narol,
-
Miasto i Gmina Oleszyce,
-
Gmina Horyniec,
-
Gmina Stary Dzików,
-
Gmina Wielkie Oczy.

§ 3

Związek ma osobowość prawną.

§ 4

Czas trwania Związku jest nieograniczony.

2. Zadania i cele Związku

§ 5

Zadaniem Związku jest podejmowanie inicjatyw na rzecz zrównoważonego rozwoju tego rejonu w szczególności poprzez:
1.
Ochronę wód, ziemi i powietrza środowiska naturalnego dorzecza rzek Lubaczówki i Tanwi.
2.
Tworzenie warunków na rzecz utylizacji odpadów stałych.
3.
Tworzenie bazy rekreacyjnej dla sportu i turystyki krajowej oraz zagranicznej.
4.
Działalność informacyjna i promocyjna na rzecz gmin Związku.
5.
Ochrona parków krajobrazowych.
6.
Działanie na rzecz poprawy układów komunikacyjnych.
7.
Wymianę doświadczeń, informacji i pomoc w zakresie realizacji zadań gminnych.
8.
Zgłaszanie inicjatyw w przedmiocie działania Związku do przedstawicieli parlamentu, organów rządowych i pozarządowych.
9.
Podejmowanie wspólnych działań w zakresie racjonaln
ego gospodarowania zasobami naturalnymi.
10.
Działalność informacyjną oraz upowszechnianie technik i technologii w dziedzinie ochrony środowiska.
11.
Działanie na rzecz rozwoju lokalnego.
12.
Współpraca z organizacjami lokalnymi innych państw.
13.
Podejmowanie wspólnych działań w zakresie ochrony i promocji dziedzictwa kulturowego.
14.
Podejmowanie wspólnych działań na rzecz upowszechniania nowych technologii.
15.
Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie działań ponad gminnych

§ 6

Związek realizuje swoje cele między innymi poprzez:
1.
Współpracę z organizacjami państwowymi, samorządowymi, społecznymi oraz osobami fizycznym i prawnymi w kraju i za granicą zainteresowanymi udzieleniem pomocy w zakresie wykonywania zadań statutowych Związku, ze szczególnym uwzględnieniem korzystania z unijnych funduszy strukturalnych przedakcesyjnych.
2.
Aktywizowanie środowisk gminnych w zakresie ochrony dorzecza rzeki Lubaczówki i Tanwi, wspomaganie tej działalności oraz jej popularyzowanie.
3.
Propagowanie produkcji ekologicznej.
4.
Podejmowanie dzi
ałalności gospodarczej poprzez tworzenie i przystępowanie do jednostek organizacyjnych i zawieranie umów z innymi podmiotami.

3. Organizacja Związku

§ 7

1. Organami Związku są Zgromadzenia i Zarząd.
2.
Organy Związku wybierane są na okres kadencji rad Gmin będących członkami Związku.
3.
Po upływie kadencji rad Gmin organy Związku działają do wyboru nowego Zgromadzenia i Zarządu.

§ 8

1. W skład zgromadzenia wchodzą wójtowie gmin uczestniczących w związku.
2.
Na wniosek wójta rada gminy może powierzyć reprezentowanie gminy w zgromadzeniu
zastępcy wójta albo radnemu.
3.
Każdą Gminę liczącą powyżej 5 tys. mieszkańców reprezentuje dodatkowo jeden przedstawiciel wskazany przez Radę Gminy, który posiada 1 głos.
4.
Dodatkowych przedstawicieli wyznacza zainteresowana rada gminy.

§ 9

1. Zgromadzenie może powoływać stałe i doraźne komisje do określonych zadań.
2.
Zgromadzenie powołuje następujące komisie stałe: Komisję Rewizyjną.
3.
Zgromadzenie ustala skład osobowy komisji oraz dokonuje wyboru ich przewodniczących.
4.
W skład komisji mogą wchodzić osoby spoza Zgromadzenia w liczbie nie przekraczającej połowy składu komisji.

§ 10

Do kompetencji Zgromadzenia należy:
1.
Uchwalenie regulaminu Zgromadzenia, Zarządu oraz Komisji.
2.
Wybór i odwołanie Zarządu, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie
sprawozdań z jego działalności.
3.
Uchwalenia budżetu.
4.
Przyjmowanie sprawozdań z wykonania budżetu Związku i udzielanie Zarządowi absolutorium z tego tytułu.
5.
Podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych Związku przekraczających zakres zwykłego zarządu dotyczących:
    a)
nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych.
    b)
przyjmowania lub odrzucania spadków i zapisów,
    c)
zaciągania pożyczek i kredytów,
    d)
tworzenia i przystępowania do spółek oraz rozwiązywania i występowania z nich,
    e)
określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach przez Zarząd.
6.
Określenie wysokości sumy, do której Zarząd ma prawo samodzielnie zaciągać zobowiązania.
7.
Ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu.
8.
Ustalanie zasad wyznaczania wysokości składek członkowskich
.
9.
Powoływanie sekretarza i skarbnika Związku.

§ 11

1. Zgromadzenie wybiera ze swego grona w głosowaniu tajnym Przewodniczącego Zgromadzenia oraz jego zastępcę.
2.
Funkcji w ust. 1 nie można łączyć ze stanowiskiem członka Zarządu lub jego Przewodniczącego.

§ 12

1. Zgromadzenie obraduje na posiedzeniach zwyczajnych i nadzwyczajnych zwoływanych przez Przewodniczącego Zgromadzenia, z wypowiedzeniem nie krótszym niż 7 dni.
2.
Zgromadzenia zwyczajne powinny być zwoływane w miarę potrzeb jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.
3.
Posiedzenia nadzwyczajne zwołuje się na pisemny wniosek Zarządu lub 3 członków Zgromadzenia.

§ 13

1. Zgromadzenie podejmuje rozstrzygnięcia w formie uchwał bezwzględną większością głosów statutowej liczby członków Zgromadzenia.
2.
Członek Zgromadzenia może wnieść pisemny sprzeciw w stosunku do uchwał w ciągu 7 dni od daty ich podjęcia.
3.
Wniesienie sprzeciwu wstrzymuje uchwałę i wymaga ponownego rozpatrzenia sprawy.
4.
Sprzeciw nie może być zgłoszony do uchwały podjętej w wyniku ponownego rozpatrzenia spra
wy.

§ 14

1. Organem wykonawczym Związku jest Zarząd.
2.
Zarząd jest 3-osobowy, wybierany na okres kadencji rad Gmin przez Zgromadzenie.
3. Dopuszczalny jest wybór członka Zarządu spoza Zgromadzenia w liczbie nie przekraczającej 1/3 składu Zarządu.

§ 15

Do kompetencji Zarządu należy:
-
gospodarowanie majątkiem Związku,
-
przygotowanie projektów uchwał i wykonywanie uchwał Zgromadzenia,
-
wykonywanie i składanie Zgromadzeniu sprawozdania z wykonywania budżetu,
-
przygotowanie projektu budżetu,
-
powołuje Biuro Związku oraz jego dyrektora dla zapewnienia ciągłości pracy Zarządu.

§ 16

Zarząd podejmuje rozstrzygnięcia w drodze uchwał zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

§ 17

Przewodniczący Zarządu reprezentuje Związek na zewnątrz.
Do przewodniczącego Zarządu stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące prezydenta, burmistrza lub wójta.

4. Mienie i gospodarka Związku

§ 18

Mieniem Związku jest własność i inne prawa majątkowe. Nabycie mienia Związku następuje:
a) w wyniku przekazania mienia przez członków Związku.
b)
z dochodów majątku Związku,
c)
ze składek członkowskich, corocznie ustalonych przez zgromadzenie, proporcjonalnie
do liczby mieszkańców gminy,
d)
z darowizn, zapisów i spadków,
e)
z innych
źródeł.

§ 19

1. Oświadczenia woli w imieniu Związku w zakresie zarządu mieniem składają Przewodniczący Zarządu oraz członek Zarządu.
2.
Zarząd może udzielić Przewodniczącemu Zarządu upoważnienia do składania jednoosobowo oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Związku.
3. Jeżeli czynność może spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych do jej skuteczności potrzebna jest kontrasygnata Skarbnika Związku.

§ 20

1. Za prawidłową gospodarkę Związku odpowiada Zarząd, a za prowadzenie księgowości Skarbnik Związku.
2.
Związek samodzielnie prowadzi gospodarkę finansowana podstawie budżetu Związku.
3.
Rokiem budżetowym jest rok kalendarzowy.

§ 21

1. Projekt budżetu przygotowuje Zarząd.
2.
Projekt budżetu Zarząd przedkłada Zgromadzeniu najpóźniej do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy.
3.
Budżet jest uchwalany do końca roku poprzedzającego rok budżetowy. W szczególnie
uzasadnionych przypadkach budżet może być uchwalony do 31 marca danego roku budżetowego.
4.
W ciągu 4 miesięcy po upływie roku budżetowego Zarząd składa Zgromadzeniu sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu.

§ 22

Z obiektów i urządzeń Związku w pierwszej kolejności korzystają członkowie Związku, a za zgodą Zarządu również inne podmioty.

§ 23

1. Koszty działalności Związku ponoszą członkowie ze środków własnych.
2.
Członkowie Związku partycypują w zyskach lub pokrywają straty Związku proporcjonalnie lub do wielkości wniesionych środków własnych.

5. Nadzór nad działalnością Związku

§ 24

Nadzór nad działalnością Związku sprawowany jest na zasadach określonych w rozd. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

6. Postanowienia końcowe

§ 25

1. Do Związku może przystąpić każda gmina.
2.
Przyjęcie do Związku może nastąpić, jeżeli rada gminy zamierzającej przystąpić do Związku uchwali:
    a)
przystąpienia do Związku.
    b)
przyjęcie statutu Związku.
3.
Uchwałę o przyjęciu nowego członka Związku podejmuje Zgromadzenie.

§ 26

Członkostwo w Związku ustaje w razie:
1.
Wystąpienia członka ze Związku.
2.
Wykluczenia ze Związku.

§ 27

Zamiar wystąpienia ze Związku członek powinien zgłosić pisemnie Zarządowi z sześciomiesięcznym wyprzedzeniem.

§ 28

1. Wykluczyć członka ze Związku można w razie:
    1)
Udowodnionego działania organów członka Związku na szkodę Związku
.
    2)
Nie uiszczenia obowiązujących świadczeń na rzecz Związku, po uprzednim pisemnym wezwaniu do zapłaty, przez okres dłuższy niż 6 miesięcy.
    3)
Nie stosowania się do postanowień statutu i regulaminów.
2.
Uchwałę o wykluczeniu członka Związku podejmuje Zgromadzenie
.

§ 29

W przypadku wystąpienia lub wykluczenia członka ze Związku wniesiony przez niego majątek zostanie zwrócony w naturze, jeżeli jest to możliwe następuje rozliczenie finansowe.

§ 30

1. W przypadku uchwalenia przez Zgromadzenie likwidacji Związku powołuje się Komisję Likwidacyjną. Zadania tej Komisji mogą być powierzone również Zarządowi.
2.
Majątek Związku oraz zobowiązania i należności podlegają podziałowi pomiędzy członków w stosunku proporcjonalnym do składek członkowskich i wniesionego majątku związku. likwidacji pokrywa się z
majątku Związku.

§ 31

Zmiana statutu Związku dokonuje się w trybie właściwym dla jego ustanowienia.

§ 32

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie Związek działa na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. Nr 13. poz. 74 z 1996 z późn. zm.)

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 178/XXIV/2005 z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Związku Gmin Ziemi Lubaczowskiej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:09.08.2005 08:42

Rejestr zmian dokumentu

pokaż