Uchwała Nr 182/XLVI/2017 z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2017 rok

Uchwała Nr 182/XLVI/2017
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 29 listopada 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2017 rok

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875), art. 211 oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077)

Rada Gminy Stary Dzików
uchwala, co następuje:

§ 1

W budżecie gminy na 2017 rok wprowadza się następujące zmiany:
1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 225.000 zł z następujących źródeł:
a) wpływy ze sprzedaży drewna-125.000 zł
b) wpływy ze sprzedaży wody - 100.000 zł
2. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 909.323,51 zł z następujących źródeł:
a) dotacja ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizacje inwestycji "Przebudowa boiska piłkarskiego oraz urządzeń sportowo-rekreacyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą" - 472.300 zł
b) dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na realizację projektu pn. "Modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej w Gminie Stary Dzików" - 437.023,51 zł
3. Szczegółowe kwoty zmniejszeń dochodów w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
4. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 730.792,86 zł z przeznaczeniem na:
a) dotację podmiotową dla GOK - 30.000 zł
b) dowóz uczniów do szkół - 10.500 zł
c) wynagrodzenia w GZEAS - 5.000 zł
d) wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi szkół - 140.589,44 zł
e) podatek VAT od działalności leśnej - 100.000 zł
f) remonty dróg leśnych - 11.000 zł
g) wpłatę 2% podatku rolnego do Izby Rolniczej - 3.000 zł
h) zadanie pn. "Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Stary Dzików" - 430.703,42 zł
5. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 430.703,42 zł z przeznaczeniem na:
a) zadanie pn. "Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Stary Dzików" 430.703,42 zł
6. Szczegółowe kwoty zwiększeń wydatków w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 984.412,95 zł.
2. Źródłem pokrycia zwiększonego deficytu będą wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym Gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 984.412,95 zł.
3. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 984.412,95 zł, z tego:
- § 950 "Wolne środki, o których mowa wart. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy" - 984.412,95 zł

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 182/XLVI/2017
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 29 listopada 2017 r.
Zestawienie dochodów w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej
I   ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 020 Leśnictwo 125.000
  02001 Gospodarka leśna 125.000
  0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 125.000
2. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 100.000
  40002 Dostarczanie wody 100.000
  0830 Wpływy z usług 100.000
    Razem zwiększenia 225.000
II   ZMNIEJSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 750 Administracja publiczna 115.790,06
  75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 115.790,06
  6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 115.790,06
2. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 321.233,45
  92195 Pozostała działalność 321.233,45
  6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 321.233,45
3. 926 Kultura fizyczna 472.300
  92601 Obiekty sportowe 472.300
  6257 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 472.300
    Razem zmniejszenia 909.323,51

 

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 182/XLVI/2017
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 29 listopada 2017 r.
Zestawienie wydatków w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej
I   ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 010 Rolnictwo i łowiectwo 3.000
  01030 Izby rolnicze 3.000
  2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego 3.000
2. 020 Leśnictwo 111.000
  02001 Gospodarka leśna 111.000
  4270 Zakup usług remontowych 11.000
  4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 100.000
3. 750 Administracja publiczna 425.703,42
  75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 420.703,42
  6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 420.703,42
  75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 5.000
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5.000
4. 801 Oświata i wychowanie 151.089,44
  80101 Szkoły podstawowe 80.589,44
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 80.589,44
  80110 Gimnazja 40.000
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 40.000
  80113 Dowożenie uczniów do szkół 10.500
  4300 Zakup usług pozostałych 10.500
  80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 20.000
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 20.000
5. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 40.000
  92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 30.000
  2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 30.000
  92195 Pozostała działalność 10.000
  6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10.000
    Razem zwiększenia 730.792,86
II   ZMNIEJSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 750 Administracja publiczna 125.619,25
  75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 125.619,25
  6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 125.619,25
2. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 305.084,17
  92195 Pozostała działaność 305.084,17
  6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 305.084,17
    Razem zmniejszenia 430.703,42

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 182/XLVI/2017 z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2017 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:15.12.2017 08:24

Rejestr zmian dokumentu

pokaż