Uchwała Nr 183/XLVI/2017 z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr 175/XLV/2017 Rady Gminy Stary Dzików z dnia 25 października 2017r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stary Dzików

Uchwała Nr 183/XLVI/2017
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 29 listopada 2017 r.

w sprawie zmian w Uchwale Nr 175/XLV/2017 Rady Gminy Stary Dzików z dnia 25 października 2017r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stary Dzików

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 446), art. 231 ust. 1 oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r., poz. 1870)

Rada Gminy Stary Dzików
uchwala co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr 175/XLV/2017 Rady Gminy Stary Dzików z dnia 29 listopada 2017r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stary Dzików wprowadza się następujące zmiany:
1. § 1 ust. 1 lit. b) otrzymuje brzmienie:
"pn. "Przebudowa boiska piłkarskiego oraz urzadzeń sportowo-rekreacyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą" poprzez zmniejszenie zakresu przedsięwzięcia w 2017 roku wskutek zmniejszenia wydatków o kwotę 1.227.749 zł i jednoczesne zwiększenie zakresu przedsięwzięcia w 2018 roku wskutek zwiększenia wydatków o kwotę 1.428.000 zł spowodowanych zmianami w harmonogramie realizacji zadania: przesunięcie realizacji zadania z 2017 roku na 2018 oraz wykonanie dodatkowych prac związanych z robotami naprawczymi, dodatkowym oświetleniem stadionu.
2. W § 1 ust. 2 tiret drugie kwotę 1.233.899 zł zastępuje się kwotą 1.227.749 zł
3. W § 1 ust. 2 tiret trzecie kwotę 1.434.150 zł zastępuje się kwotą 1.428.000 zł
4. § 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
"Limit zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 ulega zwiększeniu o kwotę 270.251 zł, w tym:
- w roku 2017 zmniejsza się o kwotę 1.157.749 zł
- w roku 2018 zwiększa się o kwotę 1.428.000 zł"
5. Załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Określa się wieloletnią prognozę finansową Gminy Stary Dzików wraz z prognozą kwoty długu na lata 2017-2023, w brzmieniu jak w załączniku Nr 1 oraz objaśnienia stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 183/XLVI/2017 z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr 175/XLV/2017 Rady Gminy Stary Dzików z dnia 25 października 2017r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stary Dzików
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:15.12.2017 08:53

Rejestr zmian dokumentu

pokaż